Uniwersytet WrocławskiHistoria sztuki Wrocław, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego
studia  I kanon lektur  I słownik terminologiczny zajęć 


Historia sztuki Wrocław, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego


INFORMACJE DLA KANDYDATÓW


INFORMACJE OGÓLNE

O instytucie
Badania naukowe
Stopnie naukowe
Stypendia i nagrody


STUDIA

Licencjat historii sztuki, studia licencjackie stacjonarne
Stopień i nazwa
Czas trwania
Możliwości zatrudnienia
Opis
Struktura
Przedmioty
Magister historii sztuki, studia magisterskie stacjonarne
Stopień i nazwa
Czas trwania
Możliwości zatrudnienia
Opis
Struktura
Przedmioty
Licencjat historii sztuki, studia licencjackie niestacjonarne (wieczorowe)
Stopień i nazwa
Czas trwania
Możliwości zatrudnienia
Opis
Struktura
Przedmioty
Magister historii sztuki, studia magisterskie niestacjonarne (wieczorowe)
Stopień i nazwa
Czas trwania
Możliwości zatrudnienia
Opis
Struktura
Przedmioty
Studia Podyplomowe Wiedzy o Sztuce
Stopień i nazwa
Czas trwania
Możliwości zatrudnienia
Opis
Struktura
Przedmioty
Studia Podyplomowe Współczesnych Metod Dokumentacji i Promocjii Dziedzictwa Kulturowego
Stopień i nazwa
Czas trwania
Możliwości zatrudnienia
Opis
Struktura
Przedmioty


INFORMACJE OGÓLNE

O instytucie
Instytut Historii Sztuki jest jedną z największych i najbardziej dynamicznie rozwijających się placówek na polu historii sztuki w Polsce. Jest to także instytut z długą tradycją, ponieważ Katedrę Historii Sztuki na polskim uniwersytecie we Wrocławiu utworzono już w 1946 roku. W 1994 roku katedra została przekształcona w instytut, który obecnie zatrudnia 30 pracowników (w tym 23 naukowo-dydaktycznych), wśród których jest wielu specjalistów o międzynarodowej sławie. W 2006 roku Instytut Historii Sztuki obchodził 60-lecie swojego istnienia.
Instytut Historii Sztuki składa się z czterech zakładów: Historii Sztuki Pradziejowej i Średniowiecznej, Historii Sztuki Renesansu i Reformacji, Historii Sztuki i Kultury Baroku oraz Historii Sztuki Nowoczesnej, a także dwóch pracowni: Pracowni Dokumentacji Zabytków Sztuki i Pracowni Fotograficznej. Instytutowa biblioteka liczy obecnie ponad 46 000 woluminów, wśród których są liczne cenne pozycje archiwalne oraz unikalna literatura dotycząca wiodących kierunków badawczch instytutu. Instytut Historii Sztuki kształci obecnie na wszystkich rodzajach studiów (dzienne, wieczorowe, podyplomowe) około 400 studentów.
Od 2003 roku Instytut Historii Sztuki mieści się w budynku przy ul. Szewskiej 36, który przeszedł gruntowny remont i modernizację. Budynek ten jest w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Oprócz nowoczesnych sal wykładowych i seminaryjnych mieści także wszechstronnie wyposażoną pracownię komputerową i otwartą w 2005 roku galerię sztuki "Szewska 36", a w podziemiach budynku znajduje się bufet dla studentów. Instytut Historii Sztuki współpracuje z instytucjami naukowymi i muzealniczymi w Polsce, Czechach, Niemczech i Austrii, ma także podpisane umowy partnerskie w ramach programu studenckiej wymiany zagranicznej Sokrates z Uniwersytetami w Niemczech (Berlin, Marburg), Hiszpanii (Madryt, Leon), Portugalii (Porto), Czechach (Praga, Opawa, Usti nad Łabą) i we Włoszech (Padwa, Udine, Triest, Cagliari).
Przy Instytucie Historii Sztuki aktywnie działa Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki, które, m.in., wydaje jedyny w Europie studencki periodyk naukowy z zakresu historii sztuki "Dzieła i Interpretacje". Czynna jest także Wrocławska Fundacja Studentów Historii Sztuki, która wspiera organizacyjnie i finansowo zainteresowania i działalność naukową studentów historii sztuki, m.in., organizując sesje naukowe, cykle wykładów, objazdy zabytkoznawcze oraz wyjazdy na znaczące wystawy w kraju i za granicą.

Badania naukowe
Instytut Historii Sztuki jest jednym z wiodących ośrodków naukowo-badawczych na polu historii sztuki w Środkowej Europie. Głównymi kierunkami badań są: sztuka na Śląsku od średniowiecza aż po współczesność, sztuka Reformacji, sztuka polska od średniowiecza do końca XX wieku, sztuka średniowieczna i nowożytna w Czechach i na Morawach oraz metody komputerowej dokumentacji zabytków sztuki. Instytut Historii Sztuki organizuje liczne międzynarodowe konferencje naukowe, uczestniczy w międzynarodowych projektach badawczych, a także współorganizuje międzynarodowe wystawy. Wyniki badań prowadzonych przez pracowników instytutu są publikowane, m.in., na łamach własnego periodyku "Quart".

Stopnie naukowe
Instytut Historii Sztuki przyznaje następujące stopnie naukowe:
- licencjat historii sztuki
- magister historii sztuki
- doktor historii sztuki

Stypendia i nagrody
Studentów historii sztuki na wszystkich rodzajach studiów dziennych, wieczorowych i podyplomowych prowadzonych przez Instytut Historii Sztuki obejmuje system stypendiów i nagród Uniwersytetu Wrocławskiego.

top

STUDIA

Licencjat historii sztuki, studia licencjackie stacjonarne

Stopień i nazwa
Licencjat historii sztuki, studia licencjackie stacjonarne

Czas trwania
3 lata (6 semestrów

Możliwości zatrudnienia
Absolwenci studiów licencjackich są wszechstronnie przygotowani do pracy w różnych dziedzinach, takich, jak, m.in., muzea i galerie sztuki, domy kultury i inne formy animacji życia kulturalnego, media (prasa, radio, telewizja, internet), domy aukcyjne i handel antykwaryczny. Absolwenci studiów licencjackich mogą kontynuować naukę na 2-letnich studiach magisterskich.

Opis
Program studiów licencjackich obejmuje pełny kurs sztuki europejskiej od czasów starożytnych aż po epokę nowoczesną oraz sztuki polskiej od średniowiecza aż po epokę nowoczesną. Szczególny nacisk kładziony jest na przygotowanie studenta do samodzielnej analizy i interpretacji dzieła sztuki (Wstęp do historii sztuki, Ikonografia, Techniki sztuk plastycznych). Program studiów licencjackich pozwala też na rozwijanie indywidualnych zainteresowań studentów w ramach specjalistycznych fakultetów, proseminariów i seminariów pomocniczych oraz licencjackich. Praktyczne umiejętności opisu i dokumentacji dzieła sztuki doskonalone są na 5-dniowych objazdach zabytkoznawczych i 14-dniowych letnim obozie inwentaryzacyjnym. W ramach poszczególnych zajęć organizowane są liczne wyjazdy, stąd też zajęcia odbywają się nie tylko w salach wykładowych Instytutu Historii Sztuki, lecz także w obiektach zabytkowych, w muzeach i galeriach sztuki. Studenci przechodzą także wszechstronny kurs wykorzystywania technik cyfrowych w pracy historyka sztuki.

Struktura
Program studiów licencjackich wymaga ukończenia w ciągu 6 semestrów 21 przedmiotów. Część z nich ma charakter obligatoryjny, część (Proseminaria, Przedmiot fakultatywny, Seminarium pomocnicze, Seminarium licencjackie) jest wybierana przez studentów z propozycji, które są aktualizowane każdego roku. Do zaliczenia każdego semestru student musi zdobyć 30 punktów ETCS. Studia kończą się napisaniem pracy licencjackiej oraz zdaniem egzaminu licencjackiego.

Przedmioty
Wstęp do historii sztuki, Ikonografia, Historia sztuki starożytnej, Historia sztuki średniowiecznej powszechnej, Historia sztuki średniowiecznej w Polsce, Historia sztuki nowożytnej powszechnej, Historia sztuki nowożytnej w Polsce, Historia sztuki nowoczesnej powszechnej, Historia sztuki nowoczesnej w Polsce, Przedmiot fakultatywny, Techniki sztuk plastycznych, Komputerowe techniki dokumentacji zabytków, Nauki pomocnicze historii sztuki, Proseminarium, Seminarium pomocnicze, Seminarium licencjackie, Lektorat języka łacińskiego, Lektorat języka niemieckiego, Historia filozofii, Objazd zabytkoznawczy, Obóz inwentaryzatorski.

top

Magister historii sztuki, studia magisterskie stacjonarne

Stopień i nazwa
Magister historii sztuki, studia magisterskie stacjonarne

Czas trwania
2 lata (4 semestry)

Możliwości zatrudnienia
Absolwenci studiów magisterskich są wszechstronnie przygotowani do pracy na różnych obszarach aktywności zawodowej, m.in., w muzeach i galeriach sztuki, urzędach konserwatorskich, placówkach zajmujących się dokumentacją zabytków sztuki, wydziałach kultury administracji państwowej i samorządowej, domach kultury, mediach (prasa, radio, telewizja, internet), domach aukcyjnych i handlu antykwarycznym. Absolwenci studiów magisterskich mogą kontynuować naukę na 4-letnich studiach doktoranckich.

Opis
Program studiów magisterskich ma na celu doskonalenie i ukierunkowanie wiedzy oraz praktycznych umiejętności studenta zdobytych w trakcie studiów licencjackich. Służą temu przedmioty dotyczące zarówno samej historii sztuki (Dzieje myśli o sztuce, Metodologia historii sztuki), jak i przyszłych obszarów aktywności zawodowej absolwentów studiów magisterskich (Przedmiot fakultatywny, Muzealnictwo, Dokumentalistyka konserwatorska, Wybrane zagadnienia współczesnej kultury artystycznej). Organizowana jest także 14-dniowa praktyka zawodowa w wybranych przez studenta muzeach lub galeriach sztuki w kraju i zagranicą. Praktyczne umiejętności studenci mogą doskonalić także we własnej galerii sztuki Instytutu Historii Sztuki, w której organizowane są przez studentów cykliczne wystawy. Program studiów magisterskich pozwala na rozwijanie zawodowych specjalizacji studentów także w ramach fakultetów, wykładów monograficznych oraz seminariów magisterskich. Studenci mogą także uzupełniać swoją wiedzę poprzez półroczne lub roczne studia na innych europejskich uniwersytetach w ramach programu studenckiej wymiany zagranicznej Sokrates oraz Leonardo da Vinci.

Struktura
Program studiów magisterskich wymaga ukończenia w ciągu 4 semestrów 9 przedmiotów, z których część ma charakter obligatoryjny, część (Wykład monograficzny, Przedmiot fakultatywny, Seminarium magisterskie) jest wybierana przez studentów z propozycji, które są aktualizowane każdego roku. Do zaliczenia każdego semestru student musi zdobyć 30 punktów ETCS. Studia kończą się napisaniem pracy magisterskiej oraz zdaniem egzaminu magisterskiego.

Przedmioty
Metodologia historii sztuki, Dzieje myśli o sztuce, Muzealnictwo, Dokumentalistyka konserwatorska, Przedmiot fakultatywny, Wybrane zagadnienia współczesnej kultury artystycznej, Wykład monograficzny, Seminarium magisterskie, Praktyka muzealna.

top

Licencjat historii sztuki, studia licencjackie niestacjonarne (wieczorowe)

Stopień i nazwa
Licencjat historii sztuki, studia licencjackie niestacjonarne (wieczorowe)

Czas trwania
3 lata (6 semestrów)

Możliwości zatrudnienia
Absolwenci studiów licencjackich są przygotowani do rozpoczęcia pracy w muzeach państwowych, publicznych i komercyjnych galeriach sztuki oraz instytucjach animujących życie kulturalne. Absolwenci podejmują zatrudnienie w mediach zajmujących się sztuką (działy kulturalne prasy, radia, telewizji, internetu), domach aukcyjnych i sieci handlu antykwarycznego.

Opis
Program studiów licencjackich obejmuje zagadnienia dotyczące sztuki światowej, europejskiej, polskiej i śląskiej z uwzględnieniem sztuki współczesnej. Wyróżnione są także zakresy technik plastycznych, muzealnictwa, konserwatorstwa i ochrony zabytków. Od wykładów kursowych i ćwiczeń przez kurs historii filozofii, przedmioty przygotowujące warsztat historyka sztuki oraz wprowadzające do krytyki i historii sztuki najnowszej, studenci wybierają specjalistyczne seminaria licencjackie. Praktyczne umiejętności doskonalone są na 14-dniowych letnim obozie inwentaryzacyjnym. Program poszczególnych zajęć uzupełniony jest o ćwiczenia terenowe, wyjazdy do muzeów w kraju i za granicą. Istotne są zajęcia praktyczne odbywane w układach urbanistycznych, w kontakcie z obiektami architektury, rzeźby i malarstwa oraz w czasie bieżących wystaw. Poznaniu sztuki europejskiej sprzyjają organizowane (od 1998 r.) w miesiącu maju, tygodniowe wyjazdy zabytkoznawcze (m. in. Petersburg, Włochy, Czechy i Morawy). Program w zakresie merytorycznym jest zbliżony do struktury celów i zadań licencjackich studiów dziennych.

Struktura
Program studiów licencjackich wymaga zaliczenia w ciągu sześciu semestrów 20 przedmiotów oraz przystąpienie do egzaminu licencjackiego połączonego z obroną pracy dyplomowej. Przedmioty mają w części charakter obowiązkowy (wykłady i ćwiczenia kursowe, ćwiczenia, proseminaria), pozostałe (seminaria pomocnicze, seminaria licencjackie) są wybierana przez studentów. Od roku akademickiego 2007/2008 następuje objęcie niestacjonarnych studiów licencjackich jednolitą strukturą punktacji ECTS, w której do zaliczenia każdego semestru student będzie musiał zdobyć 30 punktów ETCS (60 w skali roku).

Przedmioty
Wstęp do historii sztuki, Historia sztuki starożytnej, Historia sztuki średniowiecznej powszechnej, Historia sztuki średniowiecznej w Polsce, Techniki sztuk plastycznych, Muzealnictwo, Historia sztuki nowożytnej powszechnej, Historia sztuki nowożytnej polskiej, Proseminarium I (propedeutyka warsztatu), Proseminarium II (ikonografia), Wybrane zagadnienia współczesnej kultury artystycznej, Historia filozofii, Wykłady monograficzne (x 2), Historia sztuki nowoczesnej powszechnej, Historia sztuki nowoczesnej polskiej, Historia doktryn artystycznych, Konserwatorstwo i ochrona zabytków, Seminarium pomocnicze, Seminarium licencjackie.

top

Magister historii sztuki, studia magisterskie niestacjonarne (wieczorowe)

Stopień i nazwa
Magister historii sztuki, studia magisterskie niestacjonarne (wieczorowe)

Czas trwania
2 lata (4 semestry)

Możliwości zatrudnienia
Absolwenci studiów magisterskich są wszechstronnie przygotowani do rozpoczęcia pracy w muzeach państwowych, publicznych i komercyjnych galeriach sztuki oraz instytucjach animujących życie kulturalne. Absolwenci podejmują zatrudnienie w mediach zajmujących się sztuką (działy kulturalne prasy, radia, telewizji, internetu), domach aukcyjnych i sieci handlu antykwarycznego. Ze względu na program studiów - z naciskiem na poznanie sztuki współczesnej - mają możliwość podjąć pracę jako kuratorzy, krytycy i menadżerowie twórczości aktualnych. Otwarta jest przed nimi także kontynuacja zainteresowań w instytutach oraz instytucjach badawczych i konserwatorskich.

Opis
Program studiów magisterskich ma na celu doskonalenie i ukierunkowanie wiedzy zdobytej w trakcie studiów licencjackich oraz poszerzenie teoretycznych i praktycznych umiejętności studenta. Specjalizacja zainteresowań dokonująca się poprzez wybór seminarium magisterskiego idzie w parze z poznaniem różnych autorskich zakresów badań nad sztuką dawną i nowożytną (wykłady monograficzne) oraz stałą, intensywną refleksją nad sztuką współczesną. Ważnym punktem programu jest poznanie metod wystawiennictwa i marketingu sztuki w połączeniu z praktycznym działaniem na terenie działającej przy Instytucie Historii Sztuki Galerii "Szewska 36". Program w zakresie merytorycznym jest zbliżony do struktury, celów i zadań magisterskich studiów dziennych.

Struktura
Program studiów magisterskich wymaga ukończenia w ciągu czterech semestrów 10 przedmiotów oraz przystąpienie do egzaminu magisterskiego połączonego z obroną pracy dyplomowej. Przedmioty mają w części charakter obowiązkowy (wykłady monograficzne i ćwiczenia), pozostałe (seminaria pomocnicze, seminaria magisterskie) są wybierana przez studentów. Od roku akademickiego 2007/2008 następuje objęcie niestacjonarnych studiów magisterskich jednolitą strukturą punktacji ECTS, w której do zaliczenia każdego semestru student będzie musiał zdobyć 30 punktów ECTS (60 w skali roku).

Przedmioty
Wystawiennictwo i marketing sztuki, Wybrane zagadnienia współczesnej kultury artystycznej, Wykłady monograficzne (x6), Seminarium pomocnicze, Seminarium magisterskie.

top

Studia Podyplomowe Wiedzy o Sztuce

Szczegółowe informacje o studiach i zasadach rekrutacji »

Stopień i nazwa
Studia Podyplomowe Wiedzy o Sztuce

Czas trwania
Tryb doskonalący 2 semestry; tryb kwalifikacyjny 3 semestry.

Możliwości zatrudnienia
Pośród uczestników studiów możemy wyróżnić trzy grupy. Pierwszą stanowią nauczyciele, którzy dzięki ukończeniu naszych studiów zyskują uprawnienia do nauczania kolejnego przedmiotu: Sztuka lub Wiedza o kulturze. Drugą grupę stanowią osoby wykonujące zawody takie jak architekt, architekt wnętrz, antykwariusz. W przypadku osób z obu tych grup ukończenie studiów przyczynia się to do podwyższenia ich kwalifikacji i zwiększa ich szanse na zatrudnienie. Trzecia grupa to osoby, które studiują historię sztuki dla rozszerzenia swej wiedzy ogólnej lub ze względu na hobbystyczne zainteresowanie sztuką. Możliwość wykazania się aktywnym poszerzaniem wiedzy z zakresu własnych pozazawodowych zainteresowań świadczy o ich kreatywności i otwartości, co w konsekwencji zwiększa ich szanse na ryku pracy.

Opis
Program studiów podyplomowych w zakresie wiedzy o sztuce obejmuje wybrane zagadnienia sztuki światowej, polskiej i śląskiej. Ponieważ w trakcie dwóch semestrów, kiedy realizowany jest program merytoryczny nie ma możliwości przedstawienia uczestnikom pełnej wiedzy z zakresu historii sztuki zdecydowaliśmy się na wybór najważniejszych zjawisk. Ze względu na to, że część naszych studentów to przyszli nauczyciele staramy się im prezentować nie tylko samą wiedzę, ale i różne, atrakcyjne metody jej prezentacji, różne aspekty szeroko rozumianej historii sztuki. Nasze zajęcia pozwalają też na rozwijanie własnych zainteresowań, inspirują do nowego spojrzenia na własne otoczenie i dostrzeżenie jego walorów artystycznych i kulturalnych. Zachęcamy naszych studentów do poznawania zabytków sztuki w najbliższym otoczeniu, opracowywania ich w formie prac dyplomowych, przekazywania tej pasji innym osobom (np. uczniom). Szczególny akcent kładziemy na rozwój umiejętności wielowymiarowej analizy dzieła sztuki, tak jego aspektów formalnych, technicznych jak i treściowych. Za bardzo ważny uważamy bezpośredni kontakt z dziełem sztuki, dlatego wiele zajęć odbywa się w terenie lub w muzeach, a część programu realizowana jest podczas tygodniowego letniego obozu (np. w Pradze lub Wilnie). Staramy się też ze studentami odwiedzać aktualne wystawy i dyskutować na ich temat, kształcąc w ten sposób umiejętności formułowania sądów o sztuce. Dzięki możliwości korzystania z dobrze wyposażonej pracowni komputerowej studenci mają szansę zapoznać się ze sposobami wykorzystywania nowoczesnych technik cyfrowych w pracy osób zajmujących się dziedzictwem kulturowym i jego popularyzacją.

Struktura
Program studiów realizowany jest w dwóch trybach:
- studia doskonalące, dwusemestralne (220 godz.) adresowane są do wszystkich osób zainteresowanych sztuką oraz nauczycieli posiadających uprawnienia do nauczania przedmiotu wiedza o kulturze i pragnących prowadzić zajęcia z zakresu wiedzy o sztuce na poziomie gimnazjum i liceum.
- studia kwalifikacyjne, trzysemestralne, składające się z bloku przedmiotów dydaktycznych (230 godz.) i metodycznych (120 godz.) adresowane do osób pragnących pogłębić swoją wiedzę o sztuce lub wykorzystać ją w działalności dydaktycznej i wychowawczej. Absolwenci studiów kwalifikacyjnego uzyskują uprawnienia do prowadzenia zajęć i nauczania przedmiotu Sztuka lub Wiedza o Kulturze.
Studenci uzyskują zaliczenia na podstawie testów zbiorczych po każdym z semestrów. W czasie trwania drugiego semestru studenci przygotowują pracę dyplomową.

Przedmioty
Cykl wykładów obejmuje wielkie epoki stylowe: sztuka prehistoryczna, sztuka średniowieczna powszechna i polska, renesans, barok, sztuka nowoczesna, a także wybrane zagadnienia: współczesnej kultury artystycznej, estetyki; kultury i sztuki pozaeuropejskiej, historii fotografii. Konwersatoria: techniki sztuk plastycznych, historia sztuki jako nauka, doktryny i teorie artystyczne na przestrzeni dziejów, wybrane zagadnienia krytyki artystycznej, dziedzictwo kulturowe i jego ochrona, multimedia i techniki informatyczne w naukach o sztuce. Ćwiczenia: analiza dzieła sztuki - szkołą patrzenia (malarstwo, rzeźba, architektura). Zajęcia bloku metodycznego: metodyka nauczania wiedzy o kulturze; teoria programowania w edukacji; wybrane zagadnienia pedagogiki twórczości; działania artystyczne w nauczaniu wiedzy o kulturze; aktywne metody nauczania historii sztuki w muzeum; projekt kulturalny i edukacyjny.

top

Studia Podyplomowe Współczesnych Metod Dokumentacji i Promocjii Dziedzictwa Kulturowego

Szczegółowe informacje o studiach i zasadach rekrutacji »

Stopień i nazwa
Studia Podyplomowe Współczesnych Metod Dokumentacji i Promocjii Dziedzictwa Kulturowego

Czas trwania
2 semestry

Możliwości zatrudnienia
Studia służyć ma doskonaleniu pracowników, zatrudnionych w takich placówkach jak: biura konserwatora zabytków, biura dokumentacji zabytków i środowiska kulturowego, biura informacji kulturalnej, gminne centra ewidencjonowania zabytków, galerie, muzea, placówki badawcze, szkoły, fundacje, biblioteki, archiwa itp., oraz kształceniu osób posiadających już wyższe wykształcenie zawodowe i pragnących podjąć pracę w tego typu instytucjach.

Opis
Studia mają charakter doskonalący. Ich program jest odpowiedzią na brak specjalistycznych szkoleń z zakresu współczesnych technik multimedialnych, które skierowane byłyby do osób posiadających wykształcenie wyższe humanistyczne, zatrudnionych w instytucjach takich jak biura konserwatora zabytków (miejskie, wojewódzkie), biura dokumentacji zabytków i środowiska kulturowego, biura informacji kulturalnej, gminne centra ewidencjonowania zabytków, galerie, muzea, placówki badawcze, szkoły i in. Oferta studiów adresowana jest do osób pragnących podwyższyć swoje kwalifikacje w zakresie dokumentowania, zarządzania i promocji dziedzictwa kulturowego. Istotnym punktem każdego z bloków tematycznych jest analiza historycznych uwarunkowań tradycyjnych celów i metod działania w tym zakresie oraz prezentacja możliwości stwarzanych przez nowoczesne technologie cyfrowe. W programie położono także akcent na zagadnienia metodologiczne, wynikające z wielokulturowości dziedzictwa na obecnym obszarze Polski Wprowadzone do programu zagadnienia z zakresu e-learningu powinny zagwarantować słuchaczom studiów umiejętność samodzielnego kształtowania swojego rozwoju zawodowego w przyszłości oraz zdolność wykorzystania tego typu narzędzi w realizacji zadań podejmowanych przez instytucje, które na co dzień zajmują się dokumentacją i promocją dziedzictwa kulturowego. Zajęcia studiów odbywają się w grupie maksymalnie 16-osobowej. Realizowane są w formie wykładów i konwersatoriów. Celem wykładów jest wprowadzenie uczestników studiów w problematykę zagadnień objętych przedmiotami nauczania, pozostałe zajęcia służą ćwiczeniom i zdobywaniu umiejętności praktycznych.

Struktura
Studia obejmują dziewięć przedmiotów realizowanych w ramach dwóch semestrów. Zajęcia, jednolite dla wszystkich uczestników studiów, obywają się od października do czerwca, z reguły w drugi weekend każdego miesiąca i są realizowane w pracowni komputerowej Instytutu Historii Sztuki UWr. Jeden dzień zajęć realizowany jest w ramach wyjazdu studyjnego. Podstawą ukończenia studiów jest zaliczenie testów kontrolnych po I i II semestrze oraz złożenie pracy dyplomowej. Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów.

Przedmioty
Klasyfikacja sztuk i opis zabytków, Systemy baz danych w ochronie i promocji dziedzictwa kulturowego, Dokumentacja i administrowanie zabytkiem w kolekcji i poza nią, Dokumentacja historycznego dziedzictwa wielokulturowego, Współczesne zjawiska w kulturze i ich archiwizacja, Wybrane zagadnienia technologii internetowych, Internet w edukacji i popularyzacji, Dziedzictwo kulturowe w Internecie - dobre praktyki, Obraz cyfrowy w dokumentacji i promocji dziedzictwa kulturowego.

top