Uniwersytet WrocławskiInstytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego

prof. dr hab. Jan Harasimowicz

PUBLIKACJE NAUKOWE I POPULARNONAUKOWE
w latach 1977 - 2008

Książki autorskie

 1. Treści i funkcje ideowe sztuki śląskiej reformacji 1520-1650, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 1986 (= Acta Universitatis Wratislaviensis No 819, Historia Sztuki II), 233 s., 159 ilustracji, bibliografia, indeksy, streszczenie w języku niemieckim.
 2. Mors janua vitae. Śląskie epitafia i nagrobki wieku reformacji, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 1992 (= Acta Universitatis Wratislaviensis No 1098, Historia Sztuki III), 255 s., 170 ilustracji, 18 rysunków, mapa, bibliografia, indeksy, streszczenie w języku niemieckim.
 3. Kunst als Glaubensbekenntnis. Beiträge zur Kunst- und Kulturgeschichte der Reformationszeit, Baden-Baden: Verlag Valentin Koerner 1996 (= Studien zur deutschen Kunstgeschichte, Bd. 359), 212 s., 125 illustracji, bibliografia, indeksy.
 4. Na skrzyżowaniu europejskich dróg: Dolny Śląsk, Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie Sp. z o.o. 2007 (= A to Polska właśnie), 278 s., liczne ilustracje i mapy, bibliografia.

Książki przygotowane koncepcyjnie i opracowane redakcyjnie

 1. Sztuka miast i mieszczaństwa XV-XVIII wieku w Europie Środkowo-Wschodniej [ze wstępem Jana Białostockiego], Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1990, 478 s, liczne ilustracje, streszczenia w języku niemieckim.
 2. Kultura artystyczna dawnej Legnicy, Opole: Wydawnictwo Instytutu Śląskiego 1991, 128 s, 79 ilustracji, 14 rysunków, streszczenie w języku niemieckim, bibliografia.
 3. Mauzolea piastowskie na Śląsku, Wrocław: Muzeum Historyczne 1993, 157 s., 85 ilustracji, streszczenia w języku niemieckim i angielskim, bibliografia. Tekst autorski: Piasti, Polonorum regum nepotes (słowo wstępne), s. 7-11.
 4. Atlas architektury Wrocławia, t. I: Budowle sakralne. Świeckie budowle publiczne, Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie Sp. z o. o. 1997, s. VIII + 284, 332 hasła, 130 całostronicowych tablic barwnych, 124 rysunki w tekście, indeksy, adnotowane mapy na wyklejkach. Teksty autorskie: Wstęp (s. V-VII), 17 haseł (s. 3, 5, 29, 31, 39, 47, 51, 57, 111, 113, 115, 131, 147, 149, 159, 161, 163, 165, 167).
 5. Atlas architektury Wrocławia, t. II: Budowle mieszkalne. Budowle inży-nieryjne i przemysłowe. Parki, cmentarze, pomniki, Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie Sp. z o. o. 1998, 364 s., 311 haseł, 105 całostronicowych tablic barwnych, 202 ilustracje czarno-białe, 110 rysunków w tekście, bibliografia, indeksy, adnotowane mapy na wyklejkach. Teksty autorskie: 6 haseł (s. 7, 9, 93, 127, 149), Posłowie (s. 221-315, 202 ilustracje).
 6. Encyklopedia Wrocławia, Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie Sp. z o. o. 2000, 988 s., ok. 7 tys. haseł, ok. 3 tys. ilustracji, planów i tabel, bibliografia, konkordancja polsko-niemiecka. Teksty autorskie: Założenia programowe i struktura treści Encyklopedii Wrocławia (s. 8-9), 178 haseł.
 7. Sztuka i dialog wyznań w XVI i XVII wieku. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Wrocław, listopad 1999, Warszawa: Stowarzyszenie Historyków Sztuki 2000, 436 s., liczne ilustracje, streszczenia w języku angielskim. Teksty autorskie: Słowo wstępne (s. 9-12), Preface (s. 13-16).
 8. Encyklopedia Wrocławia. Wydanie II poprawione i poszerzone, Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie Sp. z o. o. 2001, 1000 s., ok. 7 tys. haseł, ok. 3 tys. ilustracji, planów i tabel, bibliografia, konkordancja polsko-niemiecka. Dodatkowe teksty autorskie: 2 hasła.
 9. Friedrich Bernhard Werner (1690-1776). Życie i twórczość - Leben und Werk. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej przez Muzeum Miedzi w Legnicy w dniach 21-23 listopada 2002 r. Protokollband der internationalen Fachtagung veranstaltet am 21.-23. November 2002 im Kupfermuseum zu Liegnitz, Legnica: Muzeum Miedzi 2004 (= Źródła i Materiały do Dziejów Legnicy i Księstwa Legnickiego, t. III), 419 s., liczne ilustracje, w tym tablice barwne, streszczenia niemieckie i polskie [redakcja wspólnie z Angeliką Marsch].
 10. Encyklopedia Wrocławia. Wydanie III poprawione i uzupełnione, Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie Sp. z o.o. 2006, 1060 s., ok. 7 tys. haseł, ok. 3 tys. ilustracji, planów i tabel, bibliografia, konkordancja polsko niemiecka. Dodatkowe teksty autorskie i współautorskie: nowa redakcja przedmowy, 13 haseł.
 11. Po obu stronach Bałtyku. Wzajemne relacje między Skandynawią a Europą Środkową. On the Opposite Sides of the Balic Sea. Relations between Scandinavian and Central European Countries, Wrocław: Wydawnictwo VIA NOVA 2006, 2 t., 653 s., liczne zdjęcia, rysunki, diagramy i mapy, streszczenia w języku angielskim i polskim [redakcja wspólnie z Piotrem Oszczanowskim i Marcinem Wisłockim].
 12. Dziedzictwo reformacji w księstwie legnicko-brzeskim. Das Erbe der Reformation in den Fürstentümern Liegnitz und Brieg. Materiały międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej w dniach 8-10 grudnia 2005 r. w Muzeum Miedzi w Legnicy. Protokollband der internationalen Fachtagung veranstaltet am 8.-10. Dezember 2005 im Kupfer-Museum zu Liegnitz, Legnica: Muzeum Miedzi 2007 (= Źródła i Materiały do Dziejów Legnicy i Księstwa Legnickiego, t. IV), 422 s., liczne ilustracje, w tym tablice barwne, streszczenia niemieckie i polskie. Teksty autorskie: przedmowa w języku polskim (s. 5-7) i niemieckim (s. 9-11) [redakcja wspólnie z Aleksandrą Lipińską].

Redakcja naukowa serii wydawniczej "Biblioteka Dawnego Wrocławia"

 1. Magdalena Poradzisz, Kościół szpitalny Trójcy Świętej przy ulicy Świdnickiej we Wrocławiu, Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT 2007, 122 s., 31 ilustracji czarno-białych, XXX ilustracji barwnych, bibliografia, streszczenie w języku niemieckim.
 2. Anna Śliwowska, Uroczyste wjazdy monarsze do Wrocławia w latach 1527-1620, Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT 2008, 262 s., 72 + VIII ilustracji, bibliografia, streszczenie w języku niemieckim i angielskim.

Książki ze znacznym udziałem autorskim

 1. "Słowo widzialne. Luteranizm górnośląski w zwierciadle sztuki", [w:] Oblicza sztuki protestanckiej na Górnym Śląsku. Katalog wystawy w Muzeum Śląskim w Katowicach, Katowice: Muzeum Śląskie 1993, s. 12-22, streszczenie w języku niemieckim.
 2. "K. "Architektur und Kunst", [w:] Geschichte des Pietismus, red. Martin Brecht, Klaus Deppermann, Ulrich Gäbler i Hartmut Lehmann, Bd. 4: Glaubenswelt und Lebenswelten, red. Hartmut Lehmann, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2003, s. 456-485, 18 ilustracji, bibliografia w wyborze.
 3. "Bildprogramme, Symbolik, konfessionelle Bedeutung", [w:] Johann Michael Fritz, Das evangelische Abendmahlsgerät in Deutschland: Vom Mittelalter bis zum Ende des Alten Reiches. Mit Beiträgen von Martin Brecht, Jan Harasimowicz und Annette Reimers, Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt 2004, s. 60-71, 4 ilustracje.
 4. "Wrocław/Breslau", [w:] Dehio-Hanbuch der Kunstdenkmäler in Polen: Schlesien, red. Ernst Badstübner, Dietmar Popp, Andrzej Tomaszewski i Dethard von Winterfeld, oprac. Sławomir Brzezicki i Christine Nielsen, współpraca Grzegorz Grajewski i Dietmar Popp, München-Berlin: Deutscher Kunstverlag 2005, s. 1032-1153, 12 rysunków [współpraca autorska: Bogusław Czechowicz, Arkadiusz Dobrzyniecki i Artur Kwaśniewski]
 5. "Il Rinascimento fuori dal limes romanus", [w:] Il Rinascimento italiano e l'Europa, vol. I: Storia e storiografia, red. Marcello Fantoni, Vicenza: Angelo Colla Editore 2005, s. 415-438, 738-741 (il. 121-129).
 6. "Kunstgeschichte", [w:] Historische Schlesienforschung. Methoden, Themen und Perspektiven zwischen traditioneller Landesgeschichtsschreibung und moderner Kulturwissenschaft, red. Joachim Bahlcke, Köln-Weimar-Wien: Böhlau Verlag 2005 (= Neue Forschungen zur schlesischen Geschichte, Bd. 11), s. 649-679.
 7. "Wrocław/Breslau", [w:] Zabytki sztuki w Polsce: Śląsk, red. Sławomir Brzezicki i Christine Nielsen, Warszawa: Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków 2006, s. 950-1056, 12 rysunków. [współpraca autorska: Bogusław Czechowicz, Arkadiusz Dobrzyniecki i Artur Kwaśniewski] [polska wersja książki nr 4].
 8. "Representation of the Court and Burghers in the Baroque Cities of the High Road: Kraków, Wrocław and Dresden in a Historical Comparison" (Chapter 5), [w:] Embodiments of Power: Building Baroque Cities in Europe, red. Gary B. Cohen i Franz A.J. Szabo, New York-Oxford: Berghahn Books 2008 (= Austrian and Habsburg Studies, vol. 10), s. 97-119, 17 ilustracji.

Rozprawy i studia

 1. "Typy i programy śląskich ołtarzy wieku reformacji", [w:] Roczniki Sztuki Śląskiej, 12 (1979), s. 7-27, 33 ilustracje, streszczenia w języku niemieckim i angielskim.
 2. "Kasper Berger i rzeźba legnicka schyłku XVI wieku", [w:] Biuletyn Historii Sztuki, 42 (1980), s. 107-132, 24 ilustracje, streszczenie w języku francuskim.
 3. "Rola sztuki w doktrynie i praktyce kultowej reformacji", [w:] Euhemer - Przegląd Religioznawczy, 24/4 (1980), s. 71-86, 4 ilustracje, streszczenie w języku angielskim.
 4. "Protestanckie budownictwo kościelne wieku reformacji na Śląsku", [w:] Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, 28 (1983), s. 341-374, 44 ilustracje, streszczenie w języku angielskim.
 5. "Śląski luteranizm wieku reformacji - próba charakterystyki", [w:] Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, 39 (1984), s. 493-516, streszczenie w języku niemieckim.
 6. "Reformacja luterańska na Śląsku. Ideologia - liturgia - sztuka", [w:] Rocznik Lubuski, 14 (1986), s. 9-38, 16 ilustracji.
 7. "Funkcje katolickiego mecenatu artystycznego na Śląsku w dobie reformacji i 'odnowy trydenckiej' Kościoła", [w:] Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, 41 (1986), s. 561-581, 4 ilustracje, streszczenie w języku niemieckim.
 8. "Marcin Pohl - nieznany rzeźbiarz śląski z początku XVII wieku", [w:] Roczniki Sztuki Śląskiej, 14 (1986), s. 85-95, 15 ilustracji, streszczenia w języku niemieckim i angielskim.
 9. "Mauzoleum Górków w Kórniku", [w:] Biuletyn Historii Sztuki, 48 (1986), s. 277-299, 26 ilustracji, streszczenie w języku francuskim.
 10. "Sztuka księstw górnośląskich wobec konfliktów ideowych wieku reformacji", [w:] Śląskie dzieła mistrzów architektury i sztuki, red. Ewa Chojecka, Katowice: Śląski Instytut Naukowy 1987, s. 15-45, 11 ilustracji.
 11. "'Wielkie umieranie sztuki' w krajach zwycięskiej reformacji", [w:] Kryzysy w sztuce. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Lublin, grudzień 1985, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1988, s. 69-98, 20 ilustracji.
 12. "Malarstwo około 1600 roku na Śląsku Cieszyńskim", [w:] O sztuce Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego XV-XX wieku, red. Ewa Chojecka, Katowice: Muzeum Śląskie 1989, s. 23-46, 20 ilustracji, streszczenia w języku niemieckim i francuskim.
 13. "'Scriptura sui ipsius interpres'. Protestantische Bild-Wort-Sprache des 16. und 17.Jahrhunderts", [w:] Text und Bild, Bild und Text. DFG-Symposion 1988, red. Wolfgang Harms, Stuttgart: J. B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung 1990, s. 262-282, 314-318 (dyskusja nad referatem), il. 112-135.
 14. "Sztuka mieszczańska w Europie Środkowowschodniej. Stan i perspektywy badań", [w:] Sztuka miast i mieszczaństwa XV-XVIII wieku w Europie Środkowowschodniej, red. Jan Harasimowicz, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1990, s. 15-55, 29 illustracji, streszczenie w języku niemieckim.
 15. "Schlesische Epitaphien und Grabmäler der Reformationszeit: Ihre Typen und architektonisch-plastische Struktur", [w:] Renaissance in Nord-Mitteleuropa I, red. G. Ulrich Großmann, München-Berlin: Deutscher Kunstverlag 1990 (= Schriften des Weserrenaissance-Museums Schloß Brake, Bd. 4), s. 189-224, 53 ilustracje.
 16. "'Ars moriendi' i 'pompa funebris' na Śląsku w dobie reformacji", [w:] Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, 45 (1990), s. 185-209, streszczenie w języku niemieckim.
 17. "Der Einfluß von Glaubenskonflikten auf die schlesische Kunst des 16. und 17. Jahrhunderts", [w:] Acta Poloniae Historica, 61 (1990), s. 117-139.
 18. "Rola sztuki w religijnych i społecznych konfliktach wieku reformacji na Śląsku", [w:] Rocznik Historii Sztuki, 18 (1990), s. 31-95, 66 ilustracji, streszczenie w języku francuskim.
 19. "Stosunki wyznaniowe na Ziemi Kłodzkiej w okresie reformacji i ich wpływ na sztukę kościelną regionu", [w:] Zeszyty Muzeum Ziemi Kłodzkiej, 3 (1990), s. 14-36, 10 ilustracji.
 20. "Wkład Legnicy w kulturę artystyczną Śląska od średniowiecza do końca XIX wieku", [w:] Kultura artystyczna dawnej Legnicy, red. Jan Harasimowicz, Opole: Wydawnictwo Instytutu Śląskiego 1991, s. 9-26, 116-118 (streszczenie w języku niemieckim).
 21. "Chrzcielnica, ambona i ołtarz główny kościoła św. św. Piotra i Pawła", [w:] tamże, s. 55-62, 121-123 (streszczenie w języku niemieckim).
 22. "Akademia Rycerska", [w:] tamże, s. 74-82, 125-126 (streszczenie w języku niemieckim).
 23. "Lutherische Bildepitaphien als Ausdruck des 'Allgemeinen Priestertums der Gläubigen' am Beispiel Schlesiens", [w:] Historische Bildkunde. Probleme - Wege - Beispiele, red. Brigitte Tolkemitt i Rainer Wohlfeil, Berlin: Verlag Duncker & Humblot GmbH 1991 (= Zeitschrift für Historische Forschung, Beiheft 11), s. 135-164, il. 24-34.
 24. "Związki artystyczne Wielkopolski i Śląska w zakresie rzeźby kamiennej w XVI i pierwszej połowie XVII wieku", [w:] Biuletyn Historii Sztuki, 53 (1991) [opublikowane 1992], s. 201-225, 31 ilustracji, streszczenie w języku francuskim.
 25. "Tod, Begräbnis und Grabmal im Schlesien des 16. und 17. Jahrhunderts", [w:] Acta Poloniae Historica, 65 (1992), s. 5-45.
 26. "'Contra calvinianorum idolomachiam'. Die Bilderstürme der Zweiten Reformation und die lutherische Kunst um 1600", [w:] Ľ Art et les révolutions. XXVIIe congres international ď histoire de ľ Art, Strasbourg 1-7 septembre 1989, Actes, Section 4: Les iconoclasmes, Strasbourg: Société Alsacienne pour la Développement de ľ Histoire de ľ Art 1992, s. 151-170, 8 ilustracji.
 27. "Bernard Niuron - budowniczy fary oławskiej", [w:] Ludzie Oławy. Studia, szkice i materiały, red. Krystyn Matwijowski, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 1992 (= Acta Universitatis Wratislaviensis No 1282, Historia XCI), s. 27-40, 8 ilustracji, streszczenie w języku niemieckim.
 28. "Sztuka reformacji na Pomorzu Zachodnim i Środkowym Nadodrzu. Stan i perspektywy badań", [w:] Biuletyn Historii Sztuki, 54/3 (1992), s. 1-12, 13 ilustracji, streszczenie w języku francuskim.
 29. "'Non minus sunt credenda, quam ipsi articuli'. La confession de foi apostolique dans la catéchese et ľ art ď église luthériens au siecle de la Réforme", [w:] Pensée, image et communication en Europe médiévale. Á propos des stalles de Saint-Claude, red. Pierre Lacroix, Andrée Renon i Éliane Vergnolle, Besançon: ASPRODIC 1993, s. 237-246, 7 ilustracji.
 30. "Das Kunstmäzenatentum der ostmitteleuropäischen Bürger in der frühen Neuzeit", [w:] Künstlerischer Austausch / Artistic Exchange. Akten des XVIII. Internationalen Kongresses für Kunstgeschichte, Berlin, 15.-21. Juli 1992, red. Thomas W. Gaehtgens, Berlin: Akademie Verlag 1993, Bd. 2, s. 221-232, 10 ilustracji.
 31. "Ewangelicki rytuał pogrzebowy na Śląsku w XVI i XVII wieku", "Der evangelische Begräbnisritus der frühen Neuzeit in Schlesien", [w:] Ziemia Śląska, t. III, red. Lech Szaraniec, Katowice: Muzeum Śląskie 1993, s. 69-88, 89-108, 23 ilustracje [publikacja w dwóch wersjach językowych ze wspólną wkładką ilustracyjną].
 32. "Paläste der Heiligen Dreifaltigkeit, Werkstätten des Heiligen Geistes. Die Kirchen der evangelischen Schlesier in der habsburgischen Zeit", [w:] Geschichte des protestantischen Kirchenbaues. Festschrift für Peter Poscharsky zum 60. Geburtstag, red. Klaus Raschzok i Reiner Sörries, Erlangen: Verlag Junge und Sohn 1994, s. 128-144, 18 ilustracji, 7 rysunków.
 33. "Die Kirchendecke in der ehem. evang. Kirche zu Wierzbno (Werben) in Hinterpommern", [w:] tamże, s. 267-275, 12 ilustracji [współautorka: Marta Poszumska].
 34. "Die Bildausstattung der ehem. evang. Kirche zu Klępsk (Klemzig) in der Mark Brandenburg", [w:] tamże, s. 289-299, 16 ilustracji [współautorka: Agnieszka Seidel].
 35. "Śląskie nagrobki i epitafia wieku reformacji jako 'teksty kultury'", [w:] Biuletyn Historii Sztuki, 56 (1994), s. 241-259, 18 ilustracji, streszczenie w języku angielskim.
 36. "Antoni Möller - malarz, moralista, obywatel", [w:] Biuletyn Historii Sztuki, 56 (1994), s. 339-358, 15 ilustracji, streszczenie w języku angielskim.
 37. "Budownictwo kościelne śląskich protestantów w latach 1526-1740", [w:] Protestantyzm i sztuka protestancka Dolnego Śląska, red. Krzysztof R. Mazurski, Wrocław: Oficyna Wydawnicza Sudety 1995, s. 52-63, 6 ilustracji.
 38. "Kult świętej Jadwigi Śląskiej w okresie reformacji i odnowy trydenckiej Kościoła", [w:] Księga Jadwiżańska. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe "Święta Jadwiga w dziejach i kulturze Śląska", Wrocław-Trzebnica 21-23 września 1993 roku, red. Michał Kaczmarek i Marek L. Wójcik, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 1995 (= Acta Universitatis Wratislaviensis No 1720), s. 387-405, 11 ilustracji, streszczenie w języku niemieckim.
 39. "Bürgerliche und höfische Kunstrepräsentation in den Zentren Krakau und Danzig", [w:] Metropolen im Wandel. Zentralität in Ostmitteleuropa an der Wende vom Mittelalter zur Neuzeit, red. Evamaria Engel, Karen Lambrecht i Hanna Nogossek, Berlin: Akademie Verlag 1995, s. 93-107, 10 ilustracji.
 40. "The Role of Cistercian Monasteries in the Shaping of the Cultural Identity of Silesia in Modern Times", [w:] Acta Poloniae Historica, 72 (1995), s. 49-63.
 41. "Les églises de la Renaissance en Pologne, Lithuanie et Ruthénie", [w:] Ľ église dans ľ architecture de la Renaissance, red. Jean Guillaume, Paris: Picard 1995 (= De Architectura, 7), s. 195-212, 29 ilustracji.
 42. "Die heilige Hedwig von Schlesien aus evangelischer Sicht", [w:] Das Bild der heiligen Hedwig in Mittelalter und Neuzeit, red. Eckhard Grunewald i Nikolaus Gussone, München: Oldenbourg 1996 (= Schriften des Bundesinstituts für ostdeutsche Kultur und Geschichte, Bd. 7), s. 89-116, 11 ilustracji.
 43. "Doctrina Doctrinarum. Katechetyczne i społeczno-obyczajowe treści "Dziesięciu Przykazań" z Pruszcza Gdańskiego", [w:] Porta Aurea. Rocznik Zakładu Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego, 2 (1993) [opublikowane 1996], s. 55-99, 31 ilustracji.
 44. "Kościół św. Elżbiety we Wrocławiu - 'ewangelicka katedra' habsburskiego Śląska", [w:] Z dziejów wielkomiejskiej fary. Wrocławski kościół św. Elżbiety w świetle historii i zabytków sztuki, red. Mieczysław Zlat, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 1996 (= Acta Universitatis Wratislaviensis No 1826, Historia Sztuki X), s. 289-312, 19 ilustracji.
 45. "Sekularyzacja klasztorów w Nowej Marchii w XVI wieku", [w:] Klasztor w społeczeństwie średniowiecznym i nowożytnym. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej w Turawie w dniach 8-11 V 1996 przez Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego i Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, red. Marek Derwich i Anna Pobóg-Lenartowicz, Opole-Wrocław: Silesia Marek J. Battek 1996 (= Opera od historiam monasticam spectantia, Series I: Colloquia 2), s. 399-416, 13 ilustracji, streszczenie w języku niemieckim.
 46. "Ewangelickie budowle kościelne w pejzażu kulturowym powojennej Polski", [w:] Ochrona i konserwacja dóbr kultury w Polsce 1944-1989. Uwarunkowania polityczne i społeczne, red. Andrzej Tomaszewski, Warszawa: Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków 1996, s. 115-131, 18 ilustracji.
 47. "Motiv "dvou cest" v projevech zbožnosti a v umění raného novovéku". Přeložil Zdeněk Hojda, [w:] Cesty a cestování v životě společnosti. Reisen im Leben der Gesellschaft. Sborník příspěvků z konference konané 6.-8. září 1994 v Ústí nad Labem, red. Lenka Bobková i Michaela Neudertová, Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyné 1995 [opublikowane 1997] (= Acta Universitatis Purkynianae, Philosophia et Historica, Studia Historica II), s. 107-120, 8 ilustracji.
 48. "Rola klasztorów cysterskich w kształtowaniu się tożsamości kulturowej Śląska w dobie nowożytnej", [w:] Krzeszów uświęcony Łaską, red. Henryk Dziurla i Kazimierz Bobowski, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o. 1997 (= Acta Universitatis Wratislaviensis No 1782), s. 154-170, il. 27-32, 51-67, streszczenie w języku niemieckim.
 49. "Danziger Maler Anton Möller als Bürger seiner Stadt und eifriger Moralist im Geiste der lutherischen Reformorthodoxie", [w:] Art, religion, société dans ľ espace germanique au XVIe siecle. Actes du Colloque organisé par la Faculté de Théologie protestante - GRENEP et le Groupe de recherche Musique et Societé dans le pays germaniques a ľ aube des temps modernes, Université des Sciences Humaines de Strasbourg, 21-22 mai 1993, red. Frank Muller, Strasbourg: Presses Universitaires de Strasbourg 1997, s. 77-104, 14 ilustracji.
 50. "Die Haupt- und Pfarrkirche zu St. Elisabeth in Breslau, "evangelischer Zion" einer multinationalen Metropole", [w:] Europa in der Frühen Neuzeit. Festschrift für Günter Mühlpfordt, Bd. 1: Vormoderne, red. Erich Donnert, Weimar-Köln-Wien: Böhlau Verlag 1997, s. 603-612.
 51. "Evangelische Heilige? Die Heiligen in Lehre, Frömmigkeit und Kunst in der evangelischen Kirche Schlesiens", [w:] Heilige und Heiligenverehrung in Schlesien. Verhandlungen des IX. Symposions in Würzburg vom 28. bis 30. Oktober 1991, red. Joachim Köhler i Gundolf Keil, Sigmaringen: Jan Thorbecke Verlag 1997 (= Schlesische Forschungen, Bd. 7), s. 171-216, 23 ilustracje.
 52. "Der Beitrag des hallischen Pietismus zur Kulturgeschichte Pommerns im 18. Jahrhundert", [w:] Halle und Osteuropa. Zur europäischen Ausstrahlung des hallischen Pietismus, red. Johannes Wallmann i Udo Sträter, Tübingen: Verlag der Franckeschen Stiftungen Halle im Max Niemeyer Verlag 1998 (= Hallesche Forschungen, Bd. 1), s. 173-210, 19 ilustracji.
 53. "Die Bildlichkeit des Pietismus: Das Motiv der 'zwei Wege'", [w:] Die Bilder in den lutherischen Kirchen. Ikonographische Studien, red. Peter Poscharsky, München: scaneg Verlag 1998, s. 195-209, il. 90-100.
 54. "Die Glaubenskonflikte und die kirchliche Kunst der Konfessionalisierungszeit in Schlesien", [w:] Berichte und Beiträge des Geisteswissenschaftlichen Zentrums Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas e. V. 1997. Öffentliche Vorträge, Leipzig: Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas e. V. 1998, s. 149-169, 8 ilustracji.
 55. ""Was kann nun besser seyn dann fuer die Freyheit streiten und die Religion." Konfessionalisierung und ständische Freiheitsbestrebungen im Spiegel der schlesischen Kunst des 16. und 17. Jahrhunderts", [w:] 1648 Krieg und Frieden in Europa, 26. Europaratsausstellung, Münster / Osnabrück 24. 10. 1998 - 17. 1. 1999, red. Klaus Bußmann i Heinz Schilling, Münster-Osnabrück: Veranstaltungsgesellschaft 350 Jahre Westfälischer Friede mbH 1998, Textband II: Kunst und Kultur, s. 297-306, 13 ilustracji.
 56. "Obrazowy katechizm pastora Holsteina w kościele w Klępsku", [w:] NOBILE CLARET OPUS. Studia z dziejów sztuki dedykowane Mieczysławowi Zlatowi, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 1998 (= Acta Universitatis Wratislaviensis No 2016, Historia Sztuki XIII), s. 318-328, 11 ilustracji, 1 rysunek.
 57. "Architektura Wrocławia w rysunku i grafice", [w:] Atlas architektury Wrocławia, t.II: Budowle mieszkalne. Budowle inżynieryjne i przemysłowe. Parki, cmentarze, pomniki, red. Jan Harasimowicz, Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie Sp. z o.o. 1998, s. 221-315, 202 ilustracje.
 58. "Die Verehrung der "biblischen Heiligen" in der evangelischen Kirche Schlesiens im 16. und 17. Jahrhundert", [w:] Fonctions sociales et politiques du culte des saints dans les sociétés de rite grec et latin au Moyen Âge et a l' époque moderne. Approche comparative, red. Marek Derwich i Michel Dmitriev, Wrocław: LARHCOR / SILESIA 1999 (= Opera ad historiam monasticam spectantia, Series I, Colloquia 3), s. 247-270, 14 ilustracji, streszczenie w języku francuskim i polskim.
 59. "Sztuka jako medium nowożytnych konfesjonalizacji", [w:] Sztuka i dialog wyznań w XVI i XVII wieku. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Wrocław, listopad 1999, red. Jan Harasimowicz, Warszawa: Stowarzyszenie Historyków Sztuki 2000, s. 51-75, 17 ilustracji, streszczenie w języku angielskim.
 60. "Fundacje sakralne różnowierczej szlachty polskiej w XVI i XVII wieku", [w:] Fundacje i fundatorzy w średniowieczu i epoce nowożytnej, red. Edward Opaliński i Tomasz Wiślicz, Warszawa: Wydawnictwo Neriton 2000, s. 142-153, 9 ilustracji.
 61. "Die schlesisch-polnischen Beziehungen im 16. und 17. Jahrhundert. Stand und Perspektiven der Forschung", [w:] Pamiętnik XVI Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich. Wrocław, 15 - 18 września 1999 roku, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2000, t. I, s. 181-193.
 62. "Die Kunst der Reformationszeit als gemeinsames Kulturerbe an der mittleren Oder und unteren Warthe", [w:] Brückenschläge. Kulturwissenschaften in Frankfurt (Oder) und Breslau. Vorträge der ersten gemeinsamen Ringvorlesung der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) und der Universität Breslau, red. Krystyna Gabryjelska i Ulrich Knefelkamp, Berlin: scripvaz-Verlag Christof Krauskopf 2000, s. 31-45, 14 ilustracji, streszczenie w języku polskim.
 63. "Jan Chrystian - książę niezłomny. Nowe spojrzenie na obraz Bartłomieja Strobla Młodszego w Museo del Prado w Madrycie", [w:] Arx Felicitatis. Księga ku czci profesora Andrzeja Rottermunda w sześćdziesiątą rocznicę urodzin od przyjaciół, kolegów i współpracowników, Warszawa: Towarzystwo Opieki nad Zabytkami 2001, s. 217-223, 5 ilustracji, streszczenie w języku angielskim.
 64. "Zur Ikonographie der Bautzener und Görlitzer Drucke im 16. und frühen 17. Jahrhundert", [w:] Welt - Macht - Geist: Das Haus Habsburg und die Oberlausitz 1526-1635. Katalog anläßlich der Ausstellung in den Städtischen Museen Zittau, 4. Mai - 3. November 2002, red. Joachim Bahlcke i Volker Dudeck, Görlitz-Zittau: Verlag Gunter Oettel 2002, s. 163-176, 12 ilustracji.
 65. "Strobel, Opitz, Gryphius und die "Europäische Allegorie" im Museo del Prado in Madrid", [w:] Martin Opitz (1597-1639). Nachahmungspoetik und Lebenswelt, red. Thomas Borgstedt i Walter Schmitz, Tübingen: Max Niemeyer Verlag GmbH 2002 (= Frühe Neuzeit, Bd. 63), s. 250-271, 10 ilustracji.
 66. "Die Bedeutung der süddeutschen Reichsstädte für die bürgerliche Kultur der jagiellonischen Länder um 1500", [w:] Die Jagiellonen: Kunst und Kultur einer europäischen Dynastie an der Wende zur Neuzeit, red. Dietmar Popp i Robert Suckale, Nürnberg: Germanisches Nationalmuseum 2002 (= Wissenschaftliche Beibände zum Anzeiger des Germanischen Nationalmuseums, Bd. 21), s. 403-410, 13 ilustracji, 1 tablica barwna.
 67. "Die 'nahe' und 'ferne' Vergangenheit in den ständischen Bildprogrammen der Frühen Neuzeit: Schlesien und Großpolen im historischen Vergleich", [w:] Die Konstruktion der Vergangenheit: Geschichtsdenken, Traditionsbildung und Selbstdarstellung im frühneuzeitlichen Ostmitteleuropa, red. Joachim Bahlcke i Arno Strohmeyer, Berlin: Duncker & Humblot GmbH 2002 (= Zeitschrift für Historische Forschung, Beiheft 29), s. 221-244, 5 ilustracji.
 68. "VERA IDOLATRIA EST IN CORDE. Z dziejów obrazowania pierwszego przykazania Bożego w sztuce nowożytnej", [w:] Obraz i kult. Materiały z Konferencji "Obraz i kult", KUL - Lublin, 6-8 października 1999, red. Małgorzata Urszula Mazurczak i Jowita Putyra, Lublin: Wydawnictwo KUL 2002, s. 187-206, 12 ilustracji, streszczenie w języku niemieckim.
 69. "Walenty Orpiszewski z Koźmina - śląski duchowny czasów odnowy trydenckiej Kościoła", [w:] Marmur Dziejowy. Studia z historii sztuki ofiarowane prof. Zofii Ostrowskiej-Kębłowskiej, Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 2002 (= Prace Komisji Historii Sztuki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, t. 32), s. 147-155, 6 ilustracji.
 70. "Der evangelische Kirchenbau Schlesiens unter der habsburgischen Regierung", [w:] Jahrbuch für Schlesische Kirchengeschichte, Neue Folge 81 (2002), s. 79-88, 23 ilustracje.
 71. "Problem 'prawa natury' w malarstwie czasów wojny trzydziestoletniej", [w:] Willmann i inni. Malarstwo, rysunek i grafika na Śląsku i w krajach ościennych w XVII i XVIII wieku, red. Andrzej Kozieł i Beata Lejman, Wrocław: VIA NOVA 2002, s. 114-122, il. 79-84, tablice barwne XXII, XXIII, streszczenie w języku angielskim.
 72. "Nicolaus Goldmann Vratislaviensis Silesius - lejdejski matematyk i teoretyk architektury XVII wieku", [w:] Niderlandyzm na Śląsku i w krajach ościennych, red. Mateusz Kapustka, Andrzej Kozieł i Piotr Oszczanowski, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2003 (= Acta Universitatis Wratislaviensis No 2508, Historia Sztuki XVII), s. 101-112, 13 ilustracji, streszczenie w języku angielskim.
 73. "Die Kunstlandschaft Schlesien in der Frühen Neuzeit", [w:] Europas Mitte. Mitteleuropa. Europäische Identität? Geschichte - Literatur - Positionen, red. Barbara Breysach i Dorothee Rabe, Berlin: Logos Verlag 2003 (= Wissenschaftliche Reihe des Collegium Polonicum, Bd. 7), s. 12-20.
 74. "Nowe spojrzenie na obraz Bartłomieja Strobla Młodszego 'Daniel i król Cyrus przed posągiem Baala' w Muzeum Narodowym w Warszawie", [w:] Studia z historii sztuki i kultury Gdańska i Europy Północnej. Prace poświęcone pamięci Doktor Katarzyny Cieślak. Materiały z sesji naukowej, Gdańsk 2000, red. Jacek Friedrich i Edmund Kizik, Gdańsk: Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddział Gdański 2003, s. 135-144, 4 ilustracje.
 75. "Sztuka jako wyznanie wiary chrześcijańskich wspólnot Rzeczypospolitej", [w:] Chrześcijaństwo w dialogu kultur na ziemiach Rzeczypospolitej. Materiały Międzynarodowego Kongresu, Lublin, 24-26 września 2002 r., red. ks. Stanisław Wilk, Lublin: Wydawnictwo KUL 2003, s. 471-503, 17 ilustracji.
 76. "Od przydrożnych kapliczek do pamiątkowych tablic - pomniki w pejzażu symbolicznym Wrocławia", [w:] Wrocław 2000 Plus: Studia nad strategią miasta, Wrocław: Biuro Rozwoju Wrocławia 2004, zesz. 1 (52), cz. 2, s. 175-186.
 77. "Evangelische Kirchenräume der frühen Neuzeit", [w:] Zwischen Gotteshaus und Taverne. Öffentliche Räume in Spätmittelalter und Früher Neuzeit, red. Susanne Rau i Gerd Schwerhoff, Köln-Weimar-Wien: Böhlau Verlag 2004 (= Norm und Struktur. Studien zum sozialen Wandel in Mittelalter und Früher Neuzeit, Bd. 21), s. 413-445, 17 ilustracji.
 78. "Protestantischer Kirchenbau im Europa des 17. und 18. Jahrhunderts", [w:] Religion und Kultur im Europa des 17. und 18. Jahrhunderts, red. Peter Claus Hartmann i Annette Reese, Frankfurt am Main-Berlin-Bern-Bruxelles-New York-Oxford-Wien: Peter Lang. Europäischer Verlag der Wissenschaften 2004 (= Mainzer Studien zur Neueren Geschichte, Bd. 12), s. 327-370, 24 ilustracje.
 79. "Die "örtliche Geschichtlichkeit" in der Kultur Breslaus vom Ende des 18. bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts", [w:] Bilder gedeuteter Geschichte: Das Mittelalter in der Kunst und Architektur der Moderne, red. Otto Gerhard Oexle, Áron Petneki i Leszek Zygner, Göttingen: Wallstein Verlag 2004 (= Göttinger Gespräche zur Geschichtswissenschaft, Bd. 23), 2. Teilband, s. 337-381, 17 ilustracji.
 80. "Ewangelicka architektura i sztuka kościelna na ziemiach polskich", [w:] Świadectwo wiary i życia: Kościół luterański w Polsce wczoraj i dziś, red. ks. Jerzy Below i Magdalena Legendź, Bielsko-Biała: Wydawnictwo "Augustana" 2004, s. 113-133, 46 ilustracji.
 81. "Friedrich Bernhard Werner w świetle dotychczasowych i przyszłych badań śląskoznawczych". "Friedrich Bernhard Werner im Spiegel der bisherigen und zukünftigen Schlesienforschung", [w:] Friedrich Bernhard Werner (1690-1776). Życie i twórczość - Leben und Werk. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej przez Muzeum Miedzi w Legnicy w dniach 21-23 listopada 2002 r. Protokollband der internationalen Fachtagung veranstaltet am 21.-23. November 2002 im Kupfermuseum zu Liegnitz, red. Jan Harasimowicz i Angelika Marsch, Legnica: Muzeum Miedzi 2004 (= Źródła i Materiały do Dziejów Legnicy i Księstwa Legnickiego, t. III), s. 7-12, 13-18.
 82. "Der Einfluß des Pietismus auf Architektur und bildende Künste", [w:] Hoffnung besserer Zeiten: Philipp Jakob Spener (1635-1705) und die Geschichte des Pietismus. Jahresausstellung der Franckeschen Stiftungen in Zusammenarbeit mit dem Interdisziplinären Zentrum für Pietismusforschung der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg vom 29. Mai bis zum 23. Oktober 2005, Halle: Verlag der Franckeschen Stiftungen zu Halle 2005 (= Kataloge der Franckeschen Stiftungen, 15), s. 141-162, 19 ilustracji.
 83. "Altargerät des 16. und frühen 17. Jahrhunderts im konfessionellen Vergleich", [w:] Als Frieden möglich war. 450 Jahre Augsburger Religionsfrieden. Begleitband zur Ausstellung im Maximilianmuseum Augsburg, red. Carl A. Hoffmann, Markus Johanns, Annette Kranz, Christof Trepesch i Oliver Zeidler, Regensburg: Schnell & Steiner GmbH 2005, s. 210-221, 13 ilustracji.
 84. "Der Pietismus und der evangelische Kirchenbau der Frühen Neuzeit im kontinentalen Europa", [w:] Interdisziplinäre Pietismusforschung. Beiträge zum Ersten Internationalen Kongress für Pietismusforschung 2001, red. Udo Sträter, współpraca Hartmut Lehmann, Thomas Müller-Bahlke i Johannes Wallmann, Tübingen: Verlag der Franckeschen Stiftungen Halle im Max Niemeyer Verlag Tübingen 2005 (= Hallesche Forschungen, Bd. 17/1), Bd. I, s. 83-105, 15 ilustracji.
 85. "Eschatologiczny optymizm reformacji", [w:] Doskonałość - zbawienie - rodzina. Z badań nad protestantyzmem, red. Zbigniew Pasek, Kraków: Wydawnictwo WiR Partner 2005, s. 113-126, 9 ilustracji.
 86. "Historia idei - historia prawa - historia sztuki. Polityczno-dynastyczne programy obrazowe doby nowożytnej jako "teksty kultury"", [w:] Dzieło sztuki: źródło ikonograficzne czy coś więcej? Materiały sympozjum XVII Powszechnego Zjazdu Historyków w Krakowie, 15-18 września 2004, red. Marcin Fabiański, Warszawa: Wydawnictwo DiG 2005, s. 79-94, 12 ilustracji.
 87. "Die Eigenart der Renaissance- und Barockkunst in Schlesien", [w:] Kulturgeschichte Schlesiens in der Frühen Neuzeit, red. Klaus Garber, Tübingen: Max Niemeyer Verlag 2005 (= Frühe Neuzeit, Bd. 111), Bd. II, s. 793-818, 14 ilustracji.
 88. ""Pro felici orthodoxe christiane religionis nostre incremento, pro gloria et exaltatione regni ac corone nostre boemie". Der Gründungsversuch einer jagiellonischen Universität in Breslau im Jahr 1505", [w:] Konfessionelle Pluralität als Herausforderung. Koexistenz und Konflikt in Spätmittelalter und Früher Neuzeit. Winfried Eberhard zum 65. Geburtstag, red. Joachim Bahlcke, Karen Lambrecht i Hans-Christian Maner, Leipzig: Leipziger Universitätsverlag GmbH 2006, s. 85-94.
 89. "Deutschland und Polen in der Frühen Neuzeit: Durchdringung der Kulturen und Dialog der Konfessionen", [w:] Barock. Geschichte-Literatur-Kunst. Sondernummer: Deutsch-polnische Kulturkontakte im 16.-18. Jahrhundert, Warszawa: Neriton Verlag 2006, s. 9-31, tablice barwne I-XIII.
 90. "Wkład Śląska w rozwój protestanckiej sztuki kościelnej", [w:] Rozum i rzetelność są wsparciem jedynym. Studia z historii sztuki ofiarowane Ewie Chojeckiej, red. Barbara Szczypka-Gwiazda, Katowice: Muzeum Śląskie 2006, s. 77-88, 10 ilustracji.
 91. "Trzy korony, trzy orły, trzy drogi do nieba. Tożsamość kulturowa "młodszej Europy" w dobie nowożytnej", [w:] Po obu stronach Bałtyku. Wzajemne relacje między Skandynawią a Europą Środkową. On the Opposite Sides of the Balic Sea. Relations between Scandinavian and Central European Countries, red. Jan Harasimowicz, Piotr Oszczanowski i Marcin Wisłocki, Wrocław: Wydawnictwo VIA NOVA 2006, t. 1, s. 17-23, streszczenie w języku angielskim.
 92. "Kunst- und Kulturtransfer in Ostmitteleuropa: Das Beispiel Oberlausitz", [w:] Die Oberlausitz im frühneuzeitlichen Mitteleuropa. Beziehungen - Strukturen - Prozesse, red. Joachim Bahlcke, Leipzig-Stuttgart: Verlag der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig. In Kommisssion bei Franz Steiner Verlag Stuttgart 2007 (= Quellen und Forschungen zur sächsischen Geschichte, Bd. 30), s. 365-386, 13 ilustracji.
 93. "Rywalizacja wyznań w architekturze i sztuce śląskiej czasów nowożytnych", [w:] Quart, 2 (2007), nr 2, s. 16-25, 10 ilustracji.
 94. "Historia religii i Kościoła", [w:] Śląskoznawcze deficyty badawcze nauk historycznych, red. Marek Czapliński, Jacek Dębicki i Tomasz Przerwa, Wrocław: GS Media 2007, s. 180-184.
 95. "Die Oder als Achse des Kulturtransfers in Mittelalter und in der frühen Neuzeit", [w:] Oder-Odra. Blicke auf einen europäischen Strom, red. Karl Schlögel i Beata Halicka, Frankfurt am Main-Berlin-Bern-Bruxelles-New York-Oxford-Wien: Peter Lang 2007, s. 149-159, 3 ilustracje.
 96. "Buchdruck und bildende Kunst im östlichen Europa", [w:] Buch- und Wissenstransfer in Ostmittel- und Südosteuropa in der Frühen Neuzeit. Beiträge der Tagung an der Universität Szeged vom 25.-28. April 2006, red. Detlef Haberland i Tünde Katona, München: R. Oldenbourg Verlag 2007 (= Schriften des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa, Bd. 34), s. 57-79, 13 ilustracji.
 97. ""Andar" och "döda murar". Trosfrågor med anknytning till kultursamband i Östersjöområdet mellan 1500- och 1700-talet", [w:] Barock. Historia-Litteratur-Konst. Specialnummer, Warszawa: Förlaget Neriton 2007, s. 85-99, 3 ilustracje, streszczenie w języku angielskim [szwedzka wersja artykułu nr 91].
 98. "Odra jako oś transferu kulturowego w średniowieczu i czasach nowożytnych", [w:] Odra - Oder. Panorama europejskiej rzeki, red. Karl Schlögel i Beata Halicka, Skórzyn: Wydawnictwo Instytutowe 2008, s. 125-133, il. 12-13, 17, bibliografia [polska wersja artykułu nr 95].
 99. "Die ehemalige evangelische Schloßkirche St. Hedwig in Brieg als Zeugnis ständischer Repräsentation der Reformationszeit in Schlesien", [w:] Formierungen des konfessionellen Raumes in Ostmitteleuropa, red. Evelin Wetter, Stuttgart: Franz Steiner Verlag 2008 (= Forschungen zur Geschichte und Kultur des östlichen Mitteleuropa, Bd. 33), s. 251-259, 10 ilustracji (s. 417-422).
 100. "Die Altranstädter Konvention und die Kunstlandschaft Schlesiens", [w:] 1707 - 2007 Altranstädter Konvention: Ein Meilenstein religiöser Toleranz in Europa, red. Jürgen Wolf, Halle (Saale): Sächsisches Staatsarchiv in Kommission bei mdv Mitteldeutscher Verlag 2008 (= Veröffentlichungen des Sächsischen Staatsarchivs, Reihe A: Archivverzeichnisse, Editionen und Fachbeiträge, Bd. 10), s. 133-157, 21 ilustracji.
 101. "Sen i polityka w malarstwie i grafice czasów nowożytnych", [w:] Quart, 3 (2008), nr 3, s. 3-19, 11 ilustracji, streszczenie w języku angielskim.
 102. "Taufstein, Kanzel und Hauptaltar in der Kirche St. Peter und Paul in Liegnitz", [w:] Silesia Nova. Vierteljahresschrift für Kultur und Geschichte, 5 (2008), nr 2, s. 57-67, 13 ilustracji.

Hasła encyklopedyczne

 1. Encyklopedia Wrocławia, red. Jan Harasimowicz, Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie Sp. z o. o. 2000.
  94 hasła problemowe i rzeczowe: Adwokatura, Agendy kościelne, Akord Drezdeński 1621, Ambony, Anabaptyści, Architektura, Bracia Morawscy, Bramy triumfalne, Cechy, Chrzcielnice, "Civitas Christiana", 4. Dolnośląski Pułk Piechoty nr 51, Domy zajezdne książąt, Dysputa wrocławska 1524, Epitafia, Floralia Vratislaviensia, Fürstowie, Habsburgowie we Wrocławiu, Handel, Hołdy lenne, Instytut dla Ubogich Pracowników Handlu, Instytuty naukowe, Jagiellonowie we Wrocławiu, Jan Kapistran we Wrocławiu 1453, Kaplica bł. Czesława, Kaplica Elektorska, Kaplica św. Elżbiety, Kaplica Zmartwychwstania, Karnawał wrocławski, Kartusze nagrobne, Katastrofy budowlane, Katechizmy, Katedra św. Jana Chrzciciela, Kina, Komunikacja lotnicza, Komunikacja samochodowa, Koniunkcja 1633, Kościół Dworski im. Opatrzności Bożej, Kościół im. Zbawiciela, Kościół św. Andrzeja na Stabłowicach, Kościół św. Anny w Praczach Odrzańskich, Kościół św. Elżbiety, Kościół św. Hieronima, Kościół św. Marii Magdaleny, Kościół Trójcy Świętej, Kościół Wyznający, "Król zimowy" we Wrocławiu, Królewska Szkoła Wojenna, Królowie pruscy we Wrocławiu, List Majestatyczny 1609, Mecenat artystyczny, Mieszczaństwo, Mila wrocławska, Modlące się dzieci 1708, Modlitewniki, "Monumenta sepulcrorum cum epigraphis", Nagrobki, Nauka, Oczyszczanie miasta, Ogólnopolska Rada Nauk Społecznych, Ogrody działkowe, Ogród Botaniczny Laurentiusa Scholtza, Ogrzewnictwo, Ołtarze, Ordunki i statuty miejskie, Pałac Książąt Legnicko-Brzeskich, Pałac Książąt Oleśnickich, Pietyzm, Piraci spod znaku Szarotki, Pokój Praski 1635, Pokój Westfalski 1648, Pomnik Helmutha von Moltke, Pomnik Ofiar Katynia, Pomniki, Portale, Prandium, Ratusz, Redukcja kościołów 1653-1654, Reformacja 1520-1555, "Schlesiens Vorzeit in Bild und Schrift", Sekularyzacja 1810-1811, Serwitoriat, Służba zdrowia, Stowarzyszenie PAX, Straż pożarna, Szlachta, 1. Śląski Pułk Artylerii Polowej nr 6, Śląski Instytut Badań nad Węglem, Tumult antykatolicki 1608, Wieża Widokowa im. Cesarza Wilhelma, Władysław IV Waza we Wrocławiu, Wrocławskie Korso Kwiatowe, Wsie ogrodnicze.

78 haseł biograficznych

 1. Encyklopedia Wrocławia, red. Jan Harasimowicz, wydanie II poprawione i uzupełnione, Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie Sp. z o. o. 2001.
  Hasła dodatkowe: Ursinus Zacharias, Wolny Związek Religijny.
 2. Religia. Encyklopedia PWN, red. Tadeusz Gadacz / Bogusław Milerski, t. 4, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2002.
  Hasła: Fetti Domenico, Figa, figowe drzewo, Figura kultowa, Figura przydrożna, Filarete, Fons vitae, Fontanna, Frantz Martin, Fries Hans, Fundator, Füssli Johann Heinrich, Gaudi Antoni, Gauguin Paul, Giorgione, Gislebertus, Giulio Romano, Gottlieb Maurycy, Goya y Lucientes Francisco José de, Gremial (velum gremiale), Gross Friedrich, Grottger Artur, Günther Franz Ignaz, Hasior Władysław, Herrera Juan de, Herrnhut, Hetoimasia (Etimasia), Hildebrandt Johann Lucas von, Hodler Ferdinand, Hostierka, Huber Wolfgang (Wolf), Huysmans Joris-Karl, Ikonografia chrześcijańska.
 3. Religia. Encyklopedia PWN, red. Tadeusz Gadacz / Bogusław Milerski, t. 5, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2002.
  Hasła: Inskrypcja (epigraf), Jezus Chrystus. Ikonografia, Kartusze nagrobne, Kephalophoros.
 4. Religia. Encyklopedia PWN, red. Tadeusz Gadacz / Bogusław Milerski, t. 6, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2002.
  Hasła: Kondakarion, Konfesjonalizacja nowożytna, Kontrfiguracja.
 5. Religia. Encyklopedia PWN, red. Tadeusz Gadacz / Bogusław Milerski, t. 7, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2003.
  Hasła: Niemcy. Sztuka, Nowy Testament. W sztuce, Obrazoburstwo nowożytne.
 6. Religia. Encyklopedia PWN, red. Tadeusz Gadacz / Bogusław Milerski, t. 9, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2003.
  Hasła: Stary Testament. W sztuce, Sztuka i religia (sztuka religijna - sztuka kościelna - sztuka sakralna).
 7. Wielka Encyklopedia PWN, red. Jan Wojnowski, t. 18, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2003.
  Hasła: Naddunajska szkoła (naddunajski styl), Niemcy. Sztuka.
 8. Encyklopedia katolicka, red. Andrzej Szostek i in., t. X: Krzyszkowski - Lozay, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2004.
  Hasło: Krzyż. VI. W ikonografii. - C. We wspólnotach protestanckich.
 9. Encyklopedia Wrocławia, red. Jan Harasimowicz, wydanie III poprawione i uzupełnione, Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie Sp. z o.o. 2006.
  Hasła: Bank Zachodni S.A., Bank Zachodni WBK S.A., Banki [wspólnie z Edytą Jakubowicz i Stanisławem Żygą], Hala Ludowa. Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o., Leopoldina. Nagroda Naukowa, Miejska Szkoła Wyższa dla Dziewcząt im. Cesarzowej Augusty, Miejska Szkoła Wyższa dla Dziewcząt im. Cesarzowej Wiktorii, Niemiecko-Polskie Towarzystwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Oryński Tadeusz, Rzeźba [wspólnie z Romualdem Kaczmarkiem, Romualdem Nowakiem i Zofią Chmielewską], Steinborn Bożena, Twierdza Wrocław, Władze miejskie [wspólnie z Haliną Okólską].

Sprawozdania, recenzje i noty

 1. "Patrimonium scientiae". Rec. Henryk Dziurla, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 1975, [w:] Problemy Studenckiego Ruchu Naukowego, 7/2 (1977), s. 77-79.
 2. "Perspektywy rozwoju studenckiego ruchu naukowego nauk społecznych", [w:] Problemy Studenckiego Ruchu Naukowego, 7/3 (1977), s. 39-45.
 3. "'Encyklopedia' studenckiego ruchu naukowego". Rec. Józef Dziechciarz / Jerzy Godula, Studencki ruch naukowy, Warszawa 1979, [w:] Pokolenia, 18/10 (1980), s. 148-151.
 4. "Rola sztuki w religijnych i społecznych konfliktach wieku reformacji na Śląsku". Streszczenie referatu wygłoszonego w dniu 12. lutego 1985 r., [w:] Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Nr 103 za 1985 r., Wydział Nauk o Sztuce, Poznań 1986, s. 71-73.
 5. Rec. Jakub Pokora, Sztuka w służbie reformacji. Śląskie ambony 1550-1650, Warszawa 1982, [w:] Roczniki Sztuki Śląskiej, 14 (1986), s. 173-179, 4 ilustracje.
 6. "Bürgerliche Kunst in Ost-Mitteleuropa. Stand und Perspektiven der Forschung", [w:] Kunst der Städte und des Bürgertums in Ost-Mitteleuropa. Internationale Wissenschaftliche Konferenz. Zusammenfassungen der Beiträge. Konzertprogramm. Wojnowice-Wrocław, 23-26. 04. 1987, [Wrocław 1987], s. 64-68.
 7. "Colloque international 'L' art des villes et de la bourgeoisie en Europe centre-orientale (XVe-XVIIIe s.)'", [w:] Acta Poloniae Historica, 58 (1988), s. 231-236.
 8. "Contra calvinianorum idolomachiam. Die Bilderstürme der Zweiten Reformation und die lutherische Kunst um 1600", [w:] L' Art et les Révolutions. XXVIIe Congres International du 1 au 7 Septembre 1989. Résumées des Communications, Strasbourg 1989, s. 109-110 [streszczenie referatu kongresowego].
 9. "Wkład Legnicy w kulturę artystyczną Śląska od średniowiecza do XIX w." Streszczenie referatu, [w:] Kultura artystyczna dawnej Legnicy. Sesja naukowa, Legnica, listopad 1989, [Legnica 1989], s. 1-4.
 10. "Chrzcielnica, ambona i ołtarz główny kościoła św. św. Piotra i Pawła w Legnicy". Streszczenie referatu, [w:], tamże, s. 11-13.
 11. "Akademia Rycerska w Legnicy". Streszczenie referatu, [w:] tamże, s. 16-18.
 12. "Die Kunst der Reformationszeit. 1520-1650 (Forschungsvorhaben - Hauptaufgabe). Deutsche Plastik 1550-1660 (Forschungsvorhaben - Nebenaufgabe)", [w:] A. K. K. Architektur-, Kunst- und Kulturgeschichte in Nord- und Westdeutschland, 1/2 (1990), s. 21-26.
 13. "Sesja naukowa 'Kultura artystyczna dawnej Legnicy'", [w:] Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, 45 (1990), s. 253-255.
 14. "L'Art et les Révolutions. XXVIIe Congres International d' histoire de l' Art. Strasbourg-Colmar, 1-7 września 1989 roku", [w:] Biuletyn Historii Sztuki, 53 (1991) [opublikowane 1992], s. 319-328, 3 ilustracje.
 15. Rec. Jelenia Góra. Zarys rozwoju miasta, red. Zbigniew Kwaśny, Wrocław / Warszawa / Kraków / Gdańsk / Łódź 1989, [w:] tamże, s. 278-279.
 16. Rec. Romuald Kaczmarek / Jacek Witkowski, "Das Grabmal der Hl. Hedwig in Trzebnica (Trebnitz)", Zeitschrift des Deutschen Vereins für Kunstwissenschaft, 40/1-4 (1986), s. 69-91, [w:] tamże, s. 294-295.
 17. Rec. Mieczysław Zlat, Zamek piastowski w Brzegu, Opole 1988, [w:] tamże, s. 293-294.
 18. "Malarza Antoniego Möllera przestrogi dla bezbożnego Gdańska" (komunikat), [w:] Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, 48 (1993), seria A, s. 46-47.
 19. "Trzy korony, trzy orły, trzy drogi do nieba. Tożsamość kulturowa 'młodszej Europy' w dobie nowożytnej. Three Crowns, Three Eagles, Three Ways to Heaven. Cultural Identity of the 'Younger Europe' in the Early Modern Times", [w:] Po obu stronach Bałtyku. Wzajemne relacje między Skandynawią i Europą Środkową: międzynarodowa konferencja naukowa. On the Opposite Sides of the Baltic Sea. Relations between Scandinavian and Central European Countries: international scientific conference, Wrocław - Jelenia Góra - Karpacz, 26-29. 11. 2003. Streszczenia / Summaries, [Wrocław] 2003, s. 11-15.
 20. [Wstęp], [w:] Agresorzy - obrońcy. Obecność szwedzka w Europie Środkowej XVII - XVIII wieku. Katalog wystawy w Muzeum Miejskim Wrocławia, 27 listopada 2003 - 11 stycznia 2004, red. Arkadiusz Dobrzyniecki i Agnieszka Seidel-Grzesińska, Wrocław: Polskie Towarzystwo Badań Reformacji Oddział we Wrocławiu / Wydawnictwo VIA NOVA 2003, s. 5-6.
 21. Rec. Anja Wolkenhauer, Zu schwer für Apoll: Die Antike in humanistischen Druckerzeichen des 16. Jahrhunderts (Wolfenbütteler Schriften zur Geschichte des Buchwesens, Bd. 35), Wiesbaden 2002, [w:] Sixteenth Century Journal. The Journal of Early Modern Studies, XXXVI (2005), nr 1, s. 233-235.
 22. Rec. Robert Suckale, Stil und Funktion: Ausgewählte Schriften zur Kunst des Mittelalters, München 2003, [w:] Sixteenth Century Journal. The Journal of Early Modern Studies, XXXVI (2005), nr 2, s. 583-585.
 23. Rec. Dietrich Diederichs-Gottschalk, Die protestantischen Schriftaltäre des 16. und 17. Jahrhunderts in Nordwestdeutschland. Eine kirchen- und kunstgeschichtliche Untersuchung zu einer Sonderform liturgischer Ausstattung in der Epoche der Konfessionalisierung (Adiaphora. Schriften zur Kunst und Kultur im Protestantismus, Bd. 4), Regensburg 2005, [w:] sehepunkte, 7 (2007), nr 4 (15. 04. 2007), URL: www.sehepunkte.de
 24. [Przedmowa], [w:] Magdalena Poradzisz, Kościół szpitalny Trójcy Świętej przy ulicy Świdnickiej we Wrocławiu, Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT 2007 (= Biblioteka Dawnego Wrocławia, t. 1), s. 7-8.
 25. [Przedmowa], [w:] Anna Śliwowska, Uroczyste wjazdy monarsze do Wrocławia w latach 1527-1620, Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT 2008 (Biblioteka Dawnego Wrocławia, t. 2), s. 7-8.
 26. "Bartholomaeus Strobel the Younger and the Thirty Years War", [w:] 32nd Congress of the International Committee of the History of Art (CIHA) 2008 "Crossing Cultures: Conflict / Migration / Convergence", The University of Melbourne, 13-18th January 2008. Final Programme, [Melbourne] 2008, s. 125 [streszczenie referatu kongresowego].

Opracowania popularnonaukowe i publicystyka

 1. "Ukryty srebrny skarb", Gazeta Wyborcza, nr 66 (3090) z dnia 19. 03. 2001, dodatek Gazeta Dolnośląska, s 12, 5 ilustracji.
 2. "Słowo Boże trwa na wieki", Gazeta Wyborcza, nr 117 (3147) z dnia 21. 05. 2001, dodatek Gazeta Dolnośląska, s. 10-11, 9 ilustracji.
 3. "Alegoria śląskiego losu", Gazeta Wyborcza, nr 140 (3164) z dnia 18. 06. 2001, dodatek Gazeta Dolnośląska, s. 12, 5 ilustracji.
 4. "W poszukiwaniu tożsamości", Gazeta Wyborcza, nr 146 (3170) z dnia 25. 06. 2001, dodatek Gazeta Dolnośląska, s. 16, 6 ilustracji.
 5. "Dawne drzewa genealogiczne Piastów Śląskich", [w:] Polska - dzieje cywilizacji i narodu, red. Marek Derwich / Adam Żurek, t. 2: Monarchia Piastów 1038-1399, Warszawa / Wrocław: Bertelsmann & Wydawnictwo Dolnośląskie 2003, s. 60-61, 3 ilustracje.
 6. "Epitafia luterańskie", [w:] Polska - dzieje cywilizacji i narodu, red. Marek Derwich / Adam Żurek, t. 3: Monarchia Jagiellonów 1399-1586, Warszawa / Wrocław: Bertelsmann & Wydawnictwo Dolnośląskie 2003, s. 134-135, 8 ilustracji.
 7. "Zamek w Brzegu", [w:] Polska - dzieje cywilizacji i narodu, red. Marek Derwich / Adam Żurek, t. 3: Monarchia Jagiellonów 1399-1586, Warszawa / Wrocław: Bertelsmann & Wydawnictwo Dolnośląskie 2003, s. 152-153, 12 ilustracji.
 8. "Ostatni Piastowie Śląscy", [w:] Polska - dzieje cywilizacji i narodu, red. Marek Derwich / Adam Żurek, t. 4: Rzeczpospolita szlachecka 1586-1795, Warszawa / Wrocław: Bertelsmann & Wydawnictwo Dolnośląskie 2003, s. 106-107, 14 ilustracji.
 9. Frauen in der Kirche: Von der Antike bis ins Mittelalter, Kalender 2005, Wien: JANINEUM [2004]. 13 not biograficznych: "Hl. Anna", "Hl. Notburga von Rattenberg", "Hl. Hedwig von Anjou", "Hl. Ludmilla", "Hl. Katharina von Siena", "Hl. Monika", "Hl. Hemma von Gurk", "Hl. Brigitta", "Hl. Helena", "Hl. Hildegard von Bingen", "Hl. Theresia von Ávila", "Hl. Elisabeth von Thüringen", "Hl. Cäcilia".
 10. "Starania o założenie Uniwersytetu Jagiellońskiego we Wrocławiu u schyłku średniowiecza", [w:] Przegląd Uniwersytecki. Pismo informacyjne Uniwersytetu Wrocławskiego: Uniwersytet Wrocławski, r. XI, nr 7 (112), lipiec 2005, s. 14-16, 2 ilustracje.
 11. "Uniwersytet Jagielloński omal we Wrocławiu", [w:] Uniwersytet Wrocławski. Pismo społeczności akademickiej Uniwersytetu Wrocławskiego: Uniwersytet Wrocławski, r. VI, nr 2 (26), czerwiec 2005, s. 16-18, 1 ilustracja.
 12. "Stan badań nad dziejami i kulturą protestantyzmu w Polsce", [w:] Forum Inteligencji Ewangelickiej Wisła-Jawornik, 7-10 IX 2006. Zbiór referatów i głosów w dyskusji, red. Jan i Paweł Puczkowie, Cieszyn: Ewangelicka Fundacja Edukacyjna 2006, s. 17-25.
 13. "Głos w dyskusji", [w:] tamże, s. 43-44.

Varia

 1. "Laudatio zur Ehrenpromotion von Angelika Marsch durch die Universität Hamburg", [w:] Würzburger medizinhistorische Mitteilungen, 23 (2004), s. 577-579.
 2. "Podziękowanie laureata Nagrody prof. Jana Harasimowicza", [w:] Zbliżenia Polska - Niemcy. Annäherungen Polen - Deutschland. Pismo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2004, nr 2/3 (38-39), s. 31-33.

Ważniejsze wywiady prasowe

 1. Agata Saraczyńska, "Noblesse oblige, czyli szlachta na Śląsku. Rozmowa z prof. Janem Harasimowiczem", [w:] Gazeta Wyborcza Wrocław, piątek 10 listopada 2006, Wieża Ciśnień. Magazyn wrocławski, nr 153, s. 4, 1 ilustracja.

Wypowiedzi na temat autora

 1. Kulturpreis Schlesien des Landes Niedersachsen 2004. Verleihung durch den Niedersächsischen Minister für Inneres und Sport am 19. Juni 2004 in Breslau. Nagroda Kulturalna Śląska Kraju Dolnej Saksonii 2004. Wręczenie przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Sportu Dolnej Saksonii 19 czerwca 2004 we Wrocławiu, Hannover: Niedersächsisches Ministerium für Inneres und Sport [2004], s. [nlb.] 21-31 [życiorys, wykaz najważniejszych publikacji, fragmenty wywiadów i wypowiedzi, opinie], 13 ilustracji.
 2. "Laudacja dla laureata Nagrody prof. Jana Harasimowicza od prof. Norberta Conradsa", [w:] Zbliżenia Polska - Niemcy. Annäherungen Polen - Deutschland. Pismo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2004, nr 2/3 (38-39), s. 25-30.
 3. Norbert Conrads, "Laudatio auf Prof. Dr. Jan Harasimowicz zum Kulturpreis Schlesien 2004", [w:] Schlesischer Kulturspiegel, 39 (2004), nr 3 (Juli-September), s. 35-38, 2 ilustracje.