Uniwersytet WrocławskiInstytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego
dr hab. Andrzej Kozieł, profesor w Uniwersytecie Wrocławskim

O SOBIE

Data i miejsce urodzenia

31 stycznia 1966 roku, Opole

Edukacja

W latach 1973-1981 nauka w Szkole Podstawowej nr 3 w Opolu; w latach 1981-1985 nauka w Liceum Ogólnokształcącym nr 1 w Opolu; w 1985 roku matura; w latach 1985-1987 studia na kierunku Fizyka Stosowana i następnie Elektro­nika na Politechnice Wrocławskiej (przerwane z powodu zmiany zainteresowań); w latach 1987-1993 studia na kierunku Historia Sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim.

Staże i praktyki studenckie

1-30.09.1990, Boymans-Van Beuningen Museum, Rotterdam (praktyka muzealna)
1.10.1992-30.09.1993, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego (staż)

Stopnie naukowe

1993, magister - na podstawie pracy Ołtarz Pięciu Boleści Marii z kościoła katedralnego pw. św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu, promotor: Prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska

1999, doktor nauk humanistycznych - na podstawie pracy Rysunki Michaela Willmanna (1630-1706), promotor: Prof. dr hab. Mieczysław Zlat

2007, doktor habilitowany w zakresie nauk o sztuce - historia sztuki nowożytnej

Działalność zawodowa

1.10.1993-1.10.1999, asystent w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, Zakład Historii Sztuki Nowożytnej

1.10.1999-1.10.2007, adiunkt w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, Zakład Historii Sztuki i Kultury Baroku

w latach 2005-2008 zastępca dyrektora Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego ds. dydaktyki

od 1.10.2007 adiunkt z habilitacją w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, Zakład Historii Sztuki i Kultury Baroku

od 1.01.2008 kierownik Zakładu Historii Sztuki i Kultury Baroku Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego

od 1.10.2011 roku profesor nadzwyczajny w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, Zakład Historii Sztuki i Kultury Baroku

w latach 1992-1994 współudział w założeniu i redagowaniu naukowego periodyku młodych historyków sztuki środowiska wrocławskiego "Dzieła i Interpretacje"

w latach 1996-1998 kierownictwo i realizacja 3-letniego projektu badawczego Rysunki Michaela Willmanna, finansowanego przez Komitet Badań Naukowych

1.10.1996-31.12.1999, udział w realizacji 3-letniego międzynarodowego projektu dydaktyczno-badawczego Komputerowa dokumentacja dzieł sztuki w badaniach naukowych i nauczaniu wybranych uniwersyteckich Instytutów Historii Sztuki, finansowanego przez Fundację Volkswagena

1.01.2000-31.12.2002, kierownictwo i realizacja projektu badawczego Obrazy Michaela Willmanna i jego szkoły, finansowanego przez Komitet Badań Naukowych

25.05-31.07.2001, współautorstwo koncepcji wystawy Op Nederlandse Manier. Niderlandzkie inspiracje w śląskiej sztuce XV-XVIII wieku, Muzeum Miedzi, Legnica

24-26.05.2001, współorganizacja międzynarodowej konferencji Niderlandyzm na Śląsku i w krajach ościennych, Wrocław - Legnica

20.07.2001-13.01.2002, autorstwo koncepcji wystawy Michael Willmann und sein Kreis - Zeichnungen, Salzburger Barockmuseum, Salzburg; Graphische Sammlung der Staatsgalerie Stuttgart; Muzeum Narodowe we Wrocławiu

29.11-1.12.2001, organizacja międzynarodowej konferencji Willmann i inni. Malarstwo, rysunek i grafika na Śląsku i w krajach ościennych w XVII i XVIII wieku, Wrocław

w latach 2003-2006 realizacja programu badawczego Angelus Silesius, Bernhard Rosa i Michael Willmann, czyli sztuka i mistyka na Śląsku w czasach baroku, finansowanego w ramach stypendium habilitacyjnego

26-30.04.2006, współorganizacja międzynarodowej konferencji Śląsk i Czechy. Wspólne drogi sztuki, Wrocław - Legnica

6.05.2006-8.04.2007, współautorstwo koncepcji międzynarodowej wystawy Śląsk, perła w Koronie Czeskiej. Trzy okresy świetności w relacjach artystycznych Śląska i Czech / Slezská perla v České koruně. Tři období rozkvětu uměleckých vztahů, Akademia Rycerska w Legnicy (6.05-8.10.2006), Valdštejnská jízdárna, Praga (16.11.2006-8.04.2007)

18-24.09.2006, autorstwo koncepcji i współorganizacja Tygodnia Willmannowskiego w dawnym opactwie Cystersów w Lubiążu, w ramach którego miały miejsce, m.in wystawa Obrazy Michaela Willmanna ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu (18-24.09.2006) oraz międzynarodowa konferencja Opactwo Cystersów w Lubiążu i artyści. W 300-lecie śmierci Michaela Willmanna (1630-1706) (21-23.09.2006)

od 15.03.2007 uczestnictwo w międzynarodowym zespole badawczym The Research Group for Baroque Ceiling Painting in Central Europe

1.10.2007-1.10.2009, kierownictwo i realizacja projektu badawczego Kościół klasztorny Wniebowzięcia NMP w Lubiążu. Katalog wyposażenia i wystroju, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

w latach 2008-2011, współautorstwo i opieka naukowa nad społecznym projektem Szlak Sakralnej Sztuki Barokowej im. Michaela Willmanna, realizowanym przy współpracy z Fundacją Edukacja dla Demokracji

3.07.2009, organizacja we współpracy z Urzędem Miasta i Gminy w Bardzie i kierownictwo sympozjum naukowego Bardo i jego skarby sztuki

w roku 2010 kierownictwo interdyscyplinarnego projektu badawczego Obrazy Michaela Willmanna pod lupą, zrealizowanego przy współpracy z Muzeum Regionalnym w Jaworze

14-16.10.2010, organizacja wspólnie z Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze i kierownictwo międzynarodowej konferencji naukowej Wokół Karkonoszy i Gór Izerskich. Sztuka baroku na śląsko-czesko-łużyckim pograniczu

w latach 2010-2011 uczestnictwo w międzynarodowym projekcie badawczym i wystawienniczym Karel Škréta (1610-1674): His Work and His Era, realizowanym przez Národní galerie w Pradze

od 1.01.2012 roku uczestnictwo w projekcie badawczym Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej oraz na Śląsku w XVIII i XIX w., finansowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

11.01.2012-10.01.2016, kierownictwo i realizacja projektu badawczego Malarstwo barokowe na Śląsku, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

1.04.2012-10.02.2013 autorstwo koncepcji, opieka naukowa i współrealizacja projektu społecznego i wystawienniczego "Śląski Tiepolo". Szlak Malarstwa Barokowego im. Franza Antona Sebastiniego na Śląsku, zrealizowanego przy współpracy z Muzeum Regionalnym w Głogówku

5.03-29.11.2013 autorstwo koncepcji, kierownictwo i realizacja projektu Wirtualne Muzeum Barokowych Fresków na Dolnym Śląsku (www.wirtualnefreski.pl), finansowanego przez miasto Jelenia Góra i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

od 2014 roku uczestnictwo w międzynarodowym projekcie badawczym Centrum pro transdisciplinární výzkum kulturních fenoménů ve středoevropských dějinách: obraz, komunikace, jednání / Centre for Cross-Disciplinary Research into Cultural Phenomena in the Central European History: Image, Communication, Behaviour, realizowanym przez Masarykova Univerzita Brno (Czechy)

od 2014 roku uczestnictwo w międzynarodowym projekcie badawczym i wystawienniczym Malíř Petr Brandl (1668-1735) - dílo a život, realizowanym przez Národní galerie, Praga (Czechy)

23-24.03.2015, współorganizacja międzynarodowego seminarium Monumenta VIVA - univerzitní aktivity pro Broumovsko, Broumov, zorganizowanego przez Omnium o.s., Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Ústav dějin umění Akademie věd ČR

1.07-31.12.2015, uczestnictwo w międzynarodowym projekcie badawczym Discover Baroque Frescoes of the Region of Broumov, Klodzko and Lower Silesia - Virtual Museum, realizowanym przez Omnium o.s., Ústav dějin umění Akademie věd ČR (Czechy) oraz Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego

8.07.2015, współorganizacja międzynarodowej konferencji Malé prostředky a velké ideje: venkovské kostely, barokní architektura a umění, Broumov, zorganizowanej przez Omnium o.s., Ústav dějin umění AV ČR oraz Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego

11-17.07.2015 autorstwo koncepcji, opieka naukowa i współrealizacja projektu społecznego Tydzień Otwartych Kościołów na Broumovsku, zorganizowanego przez Ústav dějin umění AV ČR, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego i towarzystwo Omnium o.s.

23.10.2015, współorganizacja międzynarodowego kolokwium Baroko na Broumovsku ze slezské perspektivy - historie a současnost / Barok na Broumovsku ze śląskiej perspektywy - historia i współczesność, Praga, zorganizowanego przez Ústav pro dějiny umění FF UK Praha, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, Národní památkový ústav oraz Omnium o.s. we współpracy z Polskim instytutem w Pradze

Zagraniczne wyjazdy stypendialne

1-30.09.1995, Philipps-Universität, Marburg, Niemcy (w ramach wymiany międzyuniwersyteckiej)

1-30.04.1996, RijksUniversiteit, Lejda, Holandia (w ramach wymiany międzyuniwersyteckiej)

1.02-15.03.2001, Monachium, Niemcy, Fundacja Lanckorońskich (stypendium)

1-30.08.2002, Herder-Institut, Marburg, Niemcy (stypendium)

1-15.04.2004, Karlová univerzita, Praga, Czechy (w ramach wymiany międzyuniwersyteckiej)

1-30.04.2005, Karlová univerzita, Praga, Czechy (w ramach wymiany międzyuniwersyteckiej)

1-31.03.2007, Karlová univerzita, Praga, Czechy (w ramach wymiany międzyuniwersyteckiej)

15-30.11.2015, Zentralinstitut für Kunstgeschichte, Monachium, Niemcy (w ramach projektu badawczego Malarstwo barokowe na Œlšsku)

Nagrody i wyróżnienia

2014, międzynarodowa nagroda Leopoldinum, przyznana przez Niemiecko-Polskie Towarzystwo Uniwersytetu Wrocławskiego za książkę Michael Willmann i jego malarska pracownia, Wrocław 2013

1997, 1999, 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2014 nagrody Rektora Uniwerystetu Wrocławskiego za osiągnięcia naukowe i organizacyjne

2004, stypendium Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego

6.10.1997, wyróżnienie w XLII Konkursie im. ks. prof. dr Szczęsnego Dettloffa za pracę Michaela Willmanna droga na "szczyty sztuki". Wczesne rysunki artysty w grafikach Josefa Gregory'ego.