Uniwersytet WrocławskiInstytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego
konferencje  I publikacje  I archiwum 


Historia sztuki Wrocław, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego


Projekty

TECHNIKI CYFROWE W OCHRONIE I PROMOCJI DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Kurs realizowany jest w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, priorytet 2: "Wzmocnienie zasobów ludzkich w regionach". Jego koszt jest w całości pokrywany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


logo UE, ZPORR, EFS, Techniki cyfrowe  w ochronie i promocji dziedzictwa kulturowego

Europejski Fundusz Społeczny
European Social Fund
Techniki cyfrowe  w ochronie i promocji dziedzictwa kulturowego; materiały promocyjne

ZAŁOŻENIA KURSU
KOSZT KURSU
ADRESACI
ZASADY REKRUTACJI
PRZEBIEG KURSU
PROJEKTODAWCA I REALIZATOR
PROGRAM
KADRA
DOŚWIADCZENIA PROJEKTODAWCY
INFORMACJE

dyskietka pobierz plakat - wersja kolorowa (format A3, pdf.)
dyskietka pobierz plakat - wersja czarno-biała (format A3, pdf.)


Uprzejmie informujemy, że nabór na I edycję kursu "Techniki cyfrowe w ochronie i promocji dziedzictwa kulturowego" został zakończony wobec wyczerpania limitu miejsc.

Cieszymy się, że nasza oferta spotkała się z tak dużym zainteresowaniem (w dniu dzisiejszym wpłynęło ponad 50 podań). O wynikach postępowania kwalifikacyjnego zostaną Państwo zawiadomieni pocztą.

Przypominamy, że kolejna edycja kursu rozpoczyna się we wrześniu (nabór - w sierpniu). Szczegółowe terminy rekrutacji zostaną zamieszczone na niniejszych stronach.

Zapewniamy, że w przyszłości będziemy starali się składać Państwu kolejne oferty edukacyjne w powyższym zakresie tematycznym i zapraszamy do korzystania z naszego serwisu!

Założenia kursu

Celem kursu jest upowszechnianie wiedzy z zakresu zastosowania technik multimedialnych i komputerowych w zawodach związanych z ochroną i promocją dziedzictwa kulturowego.

Adresaci

Kurs adresowany jest do osób dorosłych zgłaszających z własnej inicjatywy chęć podwyższenia kwalifikacji lub dostosowania ich do potrzeb rynku pracy, w tym szczególnie do osób zatrudnionych w instytucjach takich jak: archiwa, biblioteki, biura konserwatora zabytków (miejskie, wojewódzkie), biura dokumentacji zabytków i środowiska kulturowego, biura informacji kulturalnej, gminne centra ewidencjonowania zabytków, galerie, muzea, placówki badawcze, szkoły itp.

Przebieg kursu

Kurs w ramach jednej edycji obejmuje 60 godz. zajęć prowadzonych w formie konwersatorium (w większości przy stanowiskach komputerowych) oraz 30 godz. konsultacji.

Realizowany będzie w terminach:

  • od 12.03.2005 do 12.06.2005 (I edycja)
  • od 17.09.2005 do 11.12.2005 (II edycja)

Spotkania odbywać się będą w Instytucie Historii Sztuki UWr w soboty, w godzinach przedpołudniowych. Przewidywane są 6-godzinne bloki zajęć trzy razy w miesiącu. Ukończenie kursu zostanie potwierdzone certyfikatem wydanym przez Instytut Historii Sztuki UWr.

PROGRAM

Program kursu obejmuje m.in.: tworzenie i edycję złożonych dokumentów tekstowych; przygotowanie dokumentacji graficznej (Adobe Photoshop, Corel Draw, Kolimbit; programy skanujące obraz i tekst; programy obsługi aparatu cyfrowego i kamerowe przeglądarki); podstawowe informacje o cyfrowej edycji dźwięku; internet jako medium promocji dziedzictwa kulturowego i źródło informacji; standardy cyfrowej inwentaryzacji dziedzictwa kulturowego (np. Core Data Index to Historic Buildings and Monuments of the Architectural Heritage, Greenwich), systemy klasyfikacji zabytków kultury materialnej (m.in. MIDAS), inne systemy klasyfikacyjne (np. ICONCLASS); bazy danych (HIDA, SEZAM).
Organizatorzy kładą nacisk na aspekty praktyczne, bezpośredni kontakt z prowadzącym oraz możliwość korzystania ze specjalistycznego oprogramowania.

Ramowy plan zajęć

KADRA

Prowadzący to w większości pracownicy dydaktyczni UWr, od lat zajmujący się zagadnieniami wykorzystania współczesnych technologii cyfrowych w humanistyce oraz doktoranci Instytutu praktykujący w tym zakresie. Zapewnią oni odpowiedni poziom merytoryczny kursu oraz dostosowanie metod nauczania do potrzeb i oczekiwań uczestników kursu.

KOSZT KURSU

W związku z finansowaniem kursu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) jest on bezpłatny. Uczestnicy zobowiązani są jedynie do wniesienia kaucji (zwrot kaucji następuje po ukończeniu kursu).

ZASADY REKRUTACJI

Kandydaci na kurs powinni posiadać wykształcenie minimum średnie. Przy naborze obowiązywać będzie kolejność zgłoszeń.
Kandydaci powinni złożyć w sekretariacie Instytutu Historii Sztuki UWr, następujące dokumenty:

  1. podanie z prośbą o przyjęcie na kurs, zawierające informacje o aktualnym miejscu zatrudnienia;
  2. kserokopię świadectwa maturalnego lub dyplomu;
  3. kaucja - uwaga zmiana: prosimy o nadsyłanie jedynie oświadczenia o gotowości wpłaty kaucji! Wniesienie kaucji wysokości 50 zł będzie wymagane w momencie zakwalifikowania Państwa do udziału w kursie(numer rachunku bankowego projektu: Bank Śląski O. we Wrocławiu 20 1050 1575 1000 0022 8821 7066; tytuł: Techniki cyfrowe - kaucja).

Ilość osób, która może zostać przyjęta na kurs w ramach obu edycji wynosi 24. Wobec tak niewielkiej liczby miejsc organizatorzy zastrzegają sobie prawo do stworzenia ilościowego limitu osób reprezentujących jedną instytucję (4 osoby w ramach każdej edycji).

Edycja I: rekrutacja rozpoczyna się w dniu 24.01.2005.

PROJEKTODAWCA I REALIZATOR

Uniwersytet Wrocławski - Instytut Historii Sztuki

ul. Szewska 36, 50 - 139 Wrocław
tel. (071) 375 26 69, tel./fax 375 25 10
e-mail: pdzsz@uni.wroc.pl
strona www: www.historiasztuki.uni.wroc.pl

Koordynacja projektu:

dr Agnieszka Seidel - Grzesińska
dr Sylwia Świsłocka - Karwot
dr Małgorzata Wyrzykowska

DOŚWIADCZENIA PROJEKTODAWCY

W roku 1996 Instytut Historii Sztuki UWr nawiązał współpracę z Bildarchiv Foto Marburg, wiodącą placówką w zakresie cyfrowego przetwarzania danych z zakresu dokumentacji zabytków kultury materialnej w Europie. W latach 1996-1999 zostały zrealizowane pilotażowe programy badawcze, uwzględniające wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych, związane ze szkoleniami, które pracownicy Instytutu odbyli w Bildarchiv Foto Marburg. Od 1999 realizowane są kolejne programy badawcze z wykorzystaniem technik cyfrowych, m.in. Katalog Zabytków Sztuki w Polsce dla terenów Dolnego Śląska. Od 1997 w Instytucie Historii Sztuki prowadzone są zajęcia dydaktyczne dla uczestników studiów dziennych, zatytułowane "Komputerowe techniki dokumentacji zabytków", których program jest stale aktualizowany. Pracownicy Instytutu przeprowadzali także szkolenia, prezentacje i wykłady w powyższym zakresie dla Biura Konserwatora Stołecznego Miasta Warszawy, Biura Konserwatora Miejskiego Poznania, Instytutu Sztuki PAN w Warszawie, Muzeum Miejskiego w Katowicach i in.

INFORMACJE

Szczegółowe informacje na temat kursu można uzyskać: