Uniwersytet WrocławskiInstytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego
konferencje  I archiwum konferencji 


studia historia sztuki stacjonarne, niestacjonarne, podyplomowe


Konferencje 2013

PRZEŁOM/REGRES - INNOWACJA/TRADYCJA. PROCESY PRZEMIAN W SZTUCE ŚREDNIOWIECZNEJ

SESJA SHS – WROCŁAW 21-22 listopada 2013

Konferencja jest doroczną konferencją Stowarzyszenia i jest współorganizowana przez Instytut; radę programową konferencji tworzą: prof. dr hab. Wojciech Włodarczyk (prezes Zarządu Głównego SHS),
dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr. (prezes Oddziału Wrocławskiego SHS) i dr hab. Romuald Kaczmarek (Dyrektor Instytutu Historii Sztuki UWr.).


Program konferencji
Program konferencji
Plakat konferencji


WSTĘPNY UKŁAD PROGRAMU (29 referatów)

21 LISTOPADA

a/ przybliżenia

- Marian Kutzner, Panorama procesów kulturowych na Śląsku w okresie średniowiecza

- Dariusz Tabor CR (Kraków), Gdzie szukać sztuki dwunastowiecznego renesansu?

- Masza Sitek (Kraków), „Przedłużający się początek” czy artystyczny „wielki wybuch”? Pytania o artystyczną oprawę kultu św. Wojciecha w Gnieźnie około roku 1000


b/ urbanistyka średniowieczna

- Rafał Eysymontt, Europejskie miasta lokacyjne w wieku XIII i XIV. Przemiany funkcji i formy

- Zofia Maciakowska (Gdańsk), Dynamiczny rozwój Głównego Miasta w Gdańsku w drugiej połowie XIV w.

- Natalia Bursiewicz (Wrocław), Ku idealnej koncepcji miasta. Przemiany urbanistyczno-architektoniczne w wybranych miastach hiszpańskich na przełomie XII i XIII wieku


c/ architektura gotycka

- Elżbieta Pilecka, Dzieje badań nad średniowiecznym detalem architektonicznym z punktu widzenia zmieniających się (tradycyjnych i najnowszych) metod badań nad sztuką

- Tomasz Ratajczak (Poznań),”Sala bassa magna ad meridiem sita”. O programie użytkowym gotyckiego zamku na Wawelu

- Piotr Pajor (Kraków), Relikty romańskie w murach gotyckiej katedry na Wawelu. Przyczynek do badań nad programem historycznym w fundacjach artystycznych Kazimierza Wielkiego

- Jakub Adamski (Warszawa), O genezie artykulacji naw głównych śląskich bazylik XIV wieku

- Waldemar Komorowski (Kraków), Gotyk w architekturze Małopolski XVI i pierwszej połowy XVII wieku


d/ rzeźba gotycka

- Marek Walczak (Kraków), Rola tradycji i innowacji w kształtowaniu nekropolii królewskiej na Wawelu XIV - pocz. XVI wieku

- Adam Soćko (Poznań), Znaczenie Śląska dla rozwoju rzeźby gotyckiej w Wielkopolsce od połowy XIII do początku XVI wieku

- Romuald Kaczmarek (Wrocław), Późnogotycka rozbudowa ratusza we Wrocławiu jako czynnik dynamizujący środowisko artystyczne

22 LiSTOPADA

e/ gotyckie malarstwo ścienne, tablicowe i grafika

- Adam S. Labuda (Poznań), Wrocławski ołtarz św. Barbary - dzieło i dyskusje

- Agnieszka Patała (Wrocław), Rola Norymbergi w kształtowaniu formalnym i ikonograficznym późnogotyckich malowanych epitafiów z terenu Wrocławia

- Andrzej Woziński (Gdańsk), Monochromatyczne obrazy na retabulum ołtarza głównego w kościele Panny Marii w Gdańsku. Geneza i znaczenie

- Aleksander Jankowski (Bydgoszcz), Średniowieczne metamorfozy architektury i malarskiego wystroju kościoła Św. Jadwigi w Bolkowie

- Štefan Valášek (Kraków), Innowacja – tradycja. Średniowieczne malarstwo ścienne na Liptowie jako całość polifoniczna

- Joanna Sikorska (Warszawa), Odbiorcy grafiki w Królestwie Polskim. Dynamika zjawiska (XV w. - pocz. XVI w.)


f/ sztuka bizantyńska

- Ks. Michał Janocha (Warszawa), Tradycja i innowacja w sztuce bizantyńskiej

- Agnieszka Gronek (Kraków), Konserwatyzm a innowacja. Kilka uwag o malarstwie ikonowym w diecezji przemyskiej w wieku XVI

- Jacek Maj (Berlin-Warszawa), „Sztywna otrupiałość mumii”. Malarstwo bizantyńskie w polskim piśmiennictwie o sztuce XIX wieku


g/ ikonografia i zagadnienia funkcji dzieła

- Jacek Witkowski (Wrocław), Tristan i Izolda w sztuce średniowiecznej Polski i krajów ościennych

- Anna Pacan, (Warszawa), Średniowieczna ikonografia motywu Marii w Majestacie

- Mateusz Grzęda (Kraków), Od ymago do imago contrefacta: przemiany w procesie "narodzin" portretu w
Europie Środkowej.

- Ika Matyjaszkiewicz, (Warszawa), Metamorfozy: ciała, obrazu, widza. Kult Volto Santo i wizerunki androgyne

- Anna Wyszyńska (Kraków), Symbol czy tradycja? Problem archaizacji stroju w sztuce XV i XVI wieku

- Dariusz Galewski (Wrocław), Średniowieczne przedstawienia kultowe w barokowym Wrocławiu