Uniwersytet WrocławskiInstytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego
konferencje  I archiwum konferencji 


studia historia sztuki stacjonarne, niestacjonarne, podyplomowe


Konferencje 2013

Międzynarodowe warsztaty "Protestanckie budownictwo kościelne XVI-XVIII wieku w Europie"

28 listopada – 2 grudnia 2013
Stacja Naukowa PAN w Wiedniu, Boerhaavegasse 25O WARSZTATACH

W ramach projektu naukowego “Protestanckie budownictwo kościelne XVI-XVIII wieku w Europie” przeprowadzone zostaną międzynarodowe warsztaty poświęcone zagadnieniom protestanckiego budownictwa kościelnego w Europie i metodologii badań nad nim. Wezmą w nich udział uznani naukowcy z większości krajów objętych badaniami, a także młodzi naukowcy biorący udział w projekcie.
Ich wystąpienia będą się koncentrowały wokół następujących tematów:

  1. Teoretyczno-architektoniczne podstawy protestanckiego budownictwa kościelnego XVI-XVIII wieku.
  2. Kazania konsekracyjne jako źródło interpretacji struktury architektonicznej i programu treściowego protestanckich kościołów doby nowożytnej.
  3. Specyfika protestanckiego budownictwa kościelnego doby nowożytnej w poszczególnych krajach europejskich (m.in. źródła inspiracji, budowle wzorcowe i ich repliki, charakterystyczne elementy wyposażenia).
  4. Ponadregionalna wspólnota form i treści (m.in. kościoły na planie poprzecznego prostokąta, kościoły na planie węgielnicy, kościoły na planie koła, wieloboku foremnego i krzyża greckiego).
  5. „Dialog wyznań” w nowożytnym budownictwie sakralnym (m.in. problem bazyliki ścienno-filarowej, kościołów na planie krzyża łacińskiego, odwołań do Świątyni Salomona, a także do budowli antycznych z Panteonem na czele).
  6. Stan i potrzeby badań nad protestanckim budownictwem kościelnym XVI-XVIII wieku w Europie i na zamorskich terytoriach misyjnych.