Uniwersytet WrocławskiInstytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego
konferencje  I archiwum konferencji 


studia historia sztuki stacjonarne, niestacjonarne, podyplomowe


Archiwum - Konferencje 2007

MIĘDZY TECHNIKĄ A SEMANTYKĄ. MATERIAŁ RZEŹBY DO KOŃCA XIX W.

Międzynarodowa konferencja naukowa
MIĘDZY TECHNIKĄ A SEMANTYKĄ. MATERIAŁ RZEŹBY DO KOŃCA XIX W.

Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddział Wrocławski

5-6 października 2007 Wojnowice

Między techniką a semantyką. Materiały rzeźby do końca XIX w.; materiały promocyjne

O KONFERENCJI:

Rzeźba jest tą ze sztuk plastycznych, w której materiał zawsze z wielką mocą dochodzi do głosu. Mimo iż stanowi on tak ważny składnik złożonej struktury, jaką jest dzieło sztuki, przez wieki dominacji idealistycznego systemu estetycznego, traktowany był jako zło konieczne, medium w którym mogła się zmaterializować istota sztuki - disegno. Artysta godzien był pochwały wówczas, jeśli udało mu się ów surowiec w pełni opanować, podporządkować formie, udoskonalić, zakończyć proces, który rozpoczęła Natura. Postulat prawdy materiału, a także wprowadzenie w plastyce od początku XX nieograniczonego zasobu nowych surowców, spowodowały że kwestii materiału rzeźby współczesnej zaczęto poświęcać więcej uwagi. Odnosi się jednak wrażenie, że ta rewolucja w niewielkim stopniu znalazła odzwierciedlenie w polskim piśmiennictwie o rzeźbie dawnej. Z wyjątkiem kilku ważnych tekstów (Wł. Tatarkiewicz, K. Kalinowski) problem materiału był często ignorowany w analizie rzeźby lub stanowił jej drugorzędny element. Tymczasem w ostatnich latach, dzięki fali konserwacji, które przynoszą nowe ustalenia na temat rodzajów i pochodzenia materiałów zastosowanych w rzeźbie, a także dzięki badaniom źródłowym, historycy sztuki zyskali nowe dane. Są one zachętą do pogłębienia refleksji nad znaczeniem surowca w sztuce rzeźbiarskiej.

Oto kilka propozycji problemów, które chcielibyśmy przedyskutować podczas planowanej sesji, w odniesieniu do rzeźby powstałej do końca XIX:

  • rola materiału w warsztacie artysty: związek między użytym materiałem a rozwiązaniami formalnymi; stosunek artysty do immanentnych cech surowca (podkreślenie cech materiału, redukcja, sublimacja materiału np. przez zastosowanie polichromii; obróbka upodabniająca surogat do materiału o wyższej randze); wydobywanie cech surowca przez łączenie materiałów.
  • przyczyny sięgnięcia po materiał: dostępność, czynniki ekonomiczne, lokalna tradycja a materiałowe innowacje, czynniki prestiżowe (materiał jako element reprezentacji); wpływ centrów artystycznych; potrzeba zaakcentowania zakorzenienia czy odmienności na tle własnego pejzażu kulturowego; artyści i fundatorzy jako popularyzatorzy nowych materiałów - poszukiwanie złóż, eksploatacja, kreowanie mody na konkretne materiały.
  • ideowe konsekwencje wyboru materiału: treści, których nośnikiem jest materiał (np. sacrum materiału figur kultowych, antyczny prestiż marmuru, autorytet brązu, słowiańskość drewna, germańskość granitu itp.); relacja między treściami materiału a znaczeniami komunikowanymi przez warstwę obrazową dzieła; hierarchie materiałów; kwestia materiału w źródłach (kontrakty, teksty teoretyczne, dyskusje estetyczne, literatura piękna).

Podczas konferencji zaprezentowanych zostanie 36 referatów i posterów. Ostateczny program konferencji opublikowany zostanie we wrześniu b. r.

Serdecznie zapraszamy!

ADRES ORGANIZATORÓW:

dr Aleksandra Lipińska
tel. (071) 3752226, 602450629
email: aleksandra_lipinska@o2.pl

Izabela Żak, Sekretarz SHS
Stowarzyszenie Historyków Sztuki - Oddział Wrocławski
50-153 Wrocław
Pl. Powstańców Warszawy 5,
tel. (071) 344-14-02
email: i.zak3@wp.pl

PROGRAM KONFERENCJI:

5. 10. 2007 (piątek / Friday)

8.30-9.00 rejestracja / registration
9.00-9.20 powitanie uczestników konferencji / welcome to delegates

9.20-10.40 sekcja I / session I
9.20-9.40 Thomas Raff (Monachium), Zur Methode der Materialikonologie /O metodzie ikonologii materiału / On the methods of material iconology
9.40-10.00 Tadeusz Żuchowski (Poznań), Badania nad materiałem rzeźby. Uporządkowanie problemów / Research on the material of sculpture. Ordering the problems
10.00-10.20 Ryszard Kryza (Wrocław), Stone in Wrocław Cathedral / Kamień w Katedrze Wrocławskiej
10.20-10.40 dyskusja / discussion

10.40 -11.00 przerwa na kawę / coffee break

11.00-13.00 sekcja II / session II
11.00-11.20 Wojciech Brillowski (Toruń), The use of bronze in Greek sculpture in the 6th and 5th centuries BC: the aesthetics and hierarchy of materials / Zastosowanie brązu w greckiej plastyce VI i V wieku p.n.e. jako przyczynek do rozważań nad estetyką oraz hierarchią materiałów
11.20-11.30 Monika Ożóg (Głogów), Kilka uwag na temat materiału i jego pochodzenia w archaicznej, monumentalnej rzeźbie greckiej / Remarks on the materials of archaic monumental Greek sculpture and their provenance
11.30-11.50 Tomasz Mikolajczak (Wrocław), Ciało z marmuru, ciało z brązu, ciało z krwi i kości... O różnych sposobach prezentowania ciała ludzkiego w średniowiecznej rzeźbie sepulkralne / Body of marble, body of bronze, body of blood and bones Representing the human body in the Medieval sepulchral sculpture
11.50-12.00 Kamil Kopania (Warszawa), "The idolle that stode there, in myne opynyon a very monstrous sight". O kilku późnośredniowiecznych animowanych rzeźbach Chrystusa Ukrzyżowanego / "The idolle that stode there, in myne opynyon a very monstrous sight". Some late-medieval animated sculptures of the crucified Christ
12.00-12.20 Justyna Świtalska (Nancy), Les méthodes de restauration de la statuaire en pierre pratiquées par Nicolas Bulloz / Metody restauracji rzeźby kamiennej stosowane przez Nicolasa Bulloza / The methods of statue and stone restoration employed by Nicolas Bulloz

12.20-12.40 dyskusja / discussion

13.00-14.00 przerwa obiadowa / lunch break

14.00-16.00 sekcja III / session III
14.00-14.20 Katarzyna Mikocka-Rachubowa (Warszawa), Marmur w rzeźbie epoki Grand Tour / Marble in sculpture from the period of the Grand Tour
14.20-14.40 Fabrizio Federici (Pisa), Routes of marbles and sculptors between Massa, Carrara and Rome in the seventeenth century / Drogi marmurów i rzeźbiarzy między Massą, Carrarą a Rzymem w XVII w.
14.40-15.00 Michał Wardzyński (Warszawa), Między Italią a Niderlandami. Ośrodki kamieniarsko-rzeźbiarskie w Europie Środkowej wobec tradycji nowożytnej. Uwagi z dziedziny materiałoznawstwa / Between Italy and Low Countries. Centres of stonemasonry and sculpture in Central Europe in their contemporary context. Some remarks on material and technology
15.00-15.20 dyskusja / discussion

15.20-15.40 przerwa na kawę / coffee break

15.40-18.00 sekcja IV / session IV
15.40-16.00 Cristiano Giometti (Pisa), To imitate the marble. The fortune of stucco decoration in late Baroque Rome / Naśladować marmur. Losy dekoracji stiukowej w późnobarokowym Rzymie
16.00-16.20 Małgorzata Wyrzykowska (Wrocław), Barokowa iluzja - o roli materiału w aranżacji reprezentacyjnych barokowych wnętrz (na wybranych przykładach) / Baroque Illusion. Material and its role in the baroque representative
interiors (on selected examples)

16.20-16.40 Arkadiusz Wojtyła (Wrocław), Marmury alla Romana w barokowej architekturze Europy Środkowej/ Marble alla Romana in the Baroque architecture of Central Europe
16.40-17.00 Beata Lejman (Wrocław) "Sztuka, która zakrywa sztukę" - kilka uwag na temat zasłaniania materiału rzeźby przez malarstwo / "Art that covers art". Remarks on the covering of sculpture and its materials with paint

17.00-17.20 dyskusja / discussion

19.00 uroczysta kolacja / conference dinner


6. 10. 2007 (sobota / Saturday)

9.00-10.00 sekcja V / session V
9.00-9.20 Jakub Sito (Warszawa), Firmitas, venustas et magnificentia. O użyciu kamienia w architekturze i rzeźbie warszawskiej doby saskiej / Firmitas, venustas et magnificentia. The architectural and sculptural use of stone in Warsaw in under the Polish-Saxon Union

9.20-9.40 Arkadiusz Wagner (Toruń), "Od lipowego kloca do pięknej personifikacji. Proces wykonawstwa rzeźb drewnianych w warsztacie Chrystiana Bernarda Schmidta (1734-1784) na Warmii / "From the branch of a lime tree to a beautiful personification". The execution of wood sculpture in the Warmian workshop of Christian Bernard Schmidt (1734-1784)

9.40-10.00 dyskusja / discussion

10. 00-12.00 przerwa na kawę / coffee break

10.20-10.20 sekcja VI / session VI
10.20-10.40 Mateusz Kapustka (Wrocław), Fossilien und steinerne Bilder. Eine Frage des Bildkörpers / Skamieliny i obrazy w kamieniu. Pytanie o ciało obrazu / Fossils and images in stone. The question of the body of the image
10.40-11.00 Jacek Bielak (Gdańsk), Gemma Prussiae. Amber as a material in the Early Modern period. On the recognition of amber semantics in the aspect of applied raw material / Gemma Prussiae. Bursztyn jako materiał rzeźbiarski w epoce nowożytnej. Próba rozpoznania semantyki dzieł z bursztynu w aspekcie zastosowanego surowca
11.00-11.20 Rachel King (Manchester), The shining example of 'Prussian Gold': amber and cross-cultural connections between Italy and the Baltic / Świetlany przykład "pruskiego złota": bursztyn a kulturowe związki między Włochami a regionem bałtyckim
11.20 -11.40 Aleksandra Lipińska (Wrocław), Polished alabaster from Carrara. On one of the aspects of the popularity of alabaster as a sculptured material / sculpted material /"Polerowny alabastr z Karrary". O jednym z aspektów popularności alabastru jako materiału rzeźbiarskiego

11.40-12.00 dyskusja / discussion

12.00-13.00 przerwa obiadowa / lunch break

13.00-14.40 sekcja VII / session VII
13.00-13.20 Monika Wagner (Hamburg), "Reinheit und Gefährdung". Materialhierarchien in der Skulptur des 19. Jahrhunderts / Czystość i zagrożenie. Hierarchie materiałów w rzeźbie XIX w./ . "Purity and threats to it". Material hierarchies in nineteenth-century sculpture.
13.20-13.40 Magdalena Wróblewska (Warszawa), Fotografia rzeźby, fotografia jako materiał rzeźby. O niektórych aspektach twórczości Auguste'a Rodina / The photography of sculpture and photography as a material of sculpture. in the oeuvre of Auguste Rodin
13.40-14.00 Andrzej Pieńkos (Warszawa), Zapomnieć o materii. Przewrotny Medardo Rosso / "Forget about the matter". The paradoxical Merdardo Rosso's
14.00-14.20 Witold Kanicki (Toruń), August Zamoyski. Materiał w poglądach artystycznych rzeźbiarza "powrotu do porządku" / August Zamoyski: the problems of material in sculptor's theory of "return to order" movement

14.20-14.40 dyskusja / discussion

14.40-15.00 przerwa na kawę / coffee break

15.00-16.40 sekcja VIII / session VIII
15.00-15.20 Dariusz Pniewski (Toruń), Ideał, materia i materiał. Rzeźba w pismach Cypriana Norwida, Józefa Kremera i Karola Libelta / Ideal, matter and material. Sculpture in the writings of C. Norwid, J. Kremer and K. Libelt
15.20-15.40 Cezary Wąs (Wrocław), Wymowa materiałów w pomnikach wrocławskich w XIX w. / The meaning of materials in ninteenth-century Wrocław monuments
15.40-16.00 Ksenia Stanicka-Brzezicka (Wrocław), Rzeźby czy bibeloty? Porcelanowa plastyka figuralna /Sculptures or bibelots? Porcelain figural sculpture

16.00-16.20 dyskusja / discussion

16. 20-17.20 dyskusja końcowa


Sekcja posterów / Poster session:

Magdalena Jakubek (Toruń), Izyda karmiąca Harpokratesa ze zbiorów Muzeum Egipskiego Muzeum Uniwersytetu w Lipsku. Przyczynek do problematyki koloru w rzeźbie starożytnej / Isis nursing Harpocrates: the problem of colour in ancient sculpture
Juliusz Raczkowski (Toruń), Technika wykonania zespołu malborskich apostołów z kościoła zamkowego i jej artystyczne konsekwencje / The Apostles from Malbork Castle Chapel: techniques and their artistic consequences
Patrycja Dudek (Wrocław), Symbolika gliny na przykładzie twórczości artystów z pracowni ceramicznej Prof. Przemysława Lasaka / The symbolism of clay in works from the studio of Prof. Przemysław Lasak