Uniwersytet WrocławskiInstytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego
konferencje  I archiwum konferencji 


studia historia sztuki stacjonarne, niestacjonarne, podyplomowe


Archiwum - Konferencje 2006

ŚLĄSK I CZECHY. WSPÓLNE DROGI SZTUKI

Międzynarodowa konferencja naukowa
ŚLĄSK I CZECHY. WSPÓLNE DROGI SZTUKI

Wrocław - Legnica, 26.-30. kwietnia 2006

Śląsk i Czechy. Wspólne drogi sztuki; materiały promocyjneW latach 2006-2007 zaprezentowana zostanie wystawa pt. "Śląsk - perła w Koronie czeskiej. Trzy okresy świetności relacji artystycznych Śląska i Czech / Slezsko - perla v Korune ceske. Tři období rozkvětu uměleckých vztahů Slezska a Čech". Będzie ona przygotowana wspólnie przez Muzeum Miedzi w Legnicy, Narodni galerie w Praze oraz Uniwersytet Wrocławski jako ekspozycja w dwóch odsłonach: w Muzeum Miedzi w Legnicy (22 kwietnia - 8 października 2006) oraz w Ujeżdżalni Wallensteinów Národní galerie w Pradze (9 listopada 2006 - 8 kwietnia 2007). Z zakresem tematycznym ekspozycji, ukazującej dzieła sztuki z epoki dynastii Luksemburgów, z czasów panowania cesarza Rudolfa II oraz z doby barokowej świetności śląskich i czeskich klasztorów i rezydencji, korespondować będzie problematyka planowanej konferencji naukowej, która zostanie zorganizowana przez Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu i w Legnicy.

Historyczną pozycję Śląska względem Czech można uznać za specyficzną. Region ten stanowił już conajmniej od XIII w. przedmiot roszczeń ze strony czeskich i polskich królów i książąt, od 1 poł. XIV wieku znajdował się w swej przeważającej części w granicach Korony czeskiej, w początku XV w. oparł się religijnym zawirowaniom wstrząsającym całymi Czechami, następnie przeżywał swój nowożytny rozkwit wraz z praską stolicą i pozostałymi ziemiami Korony, by wreszcie stać się główną osią sporu XVIII-wiecznych wojen ustalających nowy porządek w Środkowo-Wschodniej Europie. Od tego czasu choć podzielony, do dziś jest przykładem prowincji o decydującym znaczeniu dla oblicza politycznego, gospodarczego i kulturalnego wszystkich sąsiednich ziem.

Badania nad relacjami kulturalnymi Śląska i Czech, niemal od zawsze zajmujące przedstawicieli wielu dyscyplin humanistycznych, zyskały w obecnym czasie szczególnie na znaczeniu. Powstające w ostatnich latach syntetyczne opracowania a temat wspólnej historii obu regionów, ich wspólnego dziedzictwa w zakresie literatury i ogólnie rozumianej kultury, podobnie jak poszczególne prace o charakterze monograficznym, tworzą fundamenty dzisiejszego rozumienia wspólnej historycznej tożsamości Śląska i Czech. Nadzwyczaj istotnym i szczególnie widocznym elementem kształtowania owej świadomości była i jest nadal działalność artystyczna oraz same dzieła sztuki.

Sprzyjająca atmosfera badawcza i ciągle wzrastające zainteresowanie wspólnymi korzeniami sztuki obu regionów stworzyły potrzebę zorganizowania forum, w ramach którego historyczne i współczesne związki artystyczne między Śląskiem a Czechami mogłyby doczekać się obszernego, kompleksowego opracowania. Planowana konferencja będzie miała na celu przedstawienie, podsumowanie oraz wspólne dyskusyjne omówienie najnowszych badań prowadzonych nad rozmaitymi aspektami "wspólnych dróg sztuki" Śląska i Czech przez historyków sztuki, krytyków sztuki, historyków, historyków kultury i przedstawicieli innych dyscyplin humanistycznych.

Sympozjum pomyślane jest jako tematyczne i chronologiczne rozszerzenie tematyki legnickiej i praskiej wystawy. Otwarte będą przede wszystkim ramy czasowe tematów prezentowanych w trakcie konferencji. Przedmiotem dyskusji będą bowiem zagadnienia począwszy od wspólnoty prehistorycznych i wczesnośredniowiecznych świadectw sztuki na Śląsku i w Czechach, a skończywszy na wzajemnych relacjach zachodzących w sztuce nowoczesnej i współczesnej obu regionów. Zakres tematyczny obejmować będzie różnorodne aspekty malarstwa, rzeźby, architektury i rzemiosła artystycznego. Akcent zostanie położony m.in. na problemy "wymiennej" działalności śląskich i czeskich artystów w obu regionach, zagadnienia ich podróży, edukacji oraz obustronnego oddziaływania. Istotne będą także kwestie wzajemnych wpływów stylistycznych widocznych w dziełach sztuki, czy zagadnienia importów artystycznych. Uwaga zostanie zwrócona także na zagadnienia śląsko-czeskiego mecenatu duchownego i świeckiego, na problem dzieł sztuki jako materialnych świadectw paralelnej historii regionów, czy wreszcie na kwestie specyficznych dla sztuki Śląska i Czech wspólnych typów obrazowych. Istotą spotkania będzie przy tym nie tyle sygnalizacja autonomicznych walorów w sztuce Śląska i Czech w czasie występowania wzajemnych związków, ile uchwycenie przede wszystkim właśnie elementów pokrewnych, podkreślenie źródeł i charakteru obopólnych artystycznych inspiracji.

Językami konferencyjnymi będą polski, czeski, angielski i niemiecki. W trakcie trwania sympozjum przewidziane jest uroczyste otwarcie legnickiej edycji wystawy. Jako ostateczny efekt naukowego spotkania planowane jest wydanie materiałów z konferencji w formie książkowej. Informujemy, że organizatorzy konferencji rezerwują sobie prawo wyboru referatów na podstawie merytorycznej oceny nadesłanych propozycji pod względem ich zgodności z założeniami i całościowym programem konferencji. Prosimy o przesyłanie propozycji referatów wraz ze streszczeniem (do 1 strony maszynopisu, nie więcej niż 1800 znaków, wraz z digitalną wersją w programie Word for Windows).

Ostateczny termin nadsyłania propozycji referatów: 15 listopada 2005 r.

Organizatorzy:
Dr Mateusz Kapustka
Dr Andrzej Kozieł
Dr Piotr Oszczanowski

Propozycje prosimy przesyłać na adres:
Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. Szewska 36, 50-139 Wrocław
tel./fax: +48 (071) 375 25 10
e-mail: czechkonf@uni.wroc.pl