Uniwersytet WrocławskiInstytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego
konferencje  I archiwum konferencji 


studia historia sztuki stacjonarne, niestacjonarne, podyplomowe


Archiwum - Konferencje 2005

DZIEDZICTWO REFORMACJI W KSIĘSTWIE LEGNICKO-BRZESKIM

Międzynarodowa konferencja naukowa
DZIEDZICTWO REFORMACJI W KSIĘSTWIE LEGNICKO-BRZESKIM

Legnica, 8-9 grudnia 2005

Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Badań Reformacji, Zakład Historii Sztuki Renesansu i Reformacji Uniwersytetu Wrocławskiego, Muzeum Miedzi w Legnicy


Dziedzictwo reformacji w księstwie legnicko-brzeskim; materiały promocyjne


Przedmiotem obrad będzie ogół zagadnień związanych z wprowadzeniem i utrwaleniem reformacji w najważniejszym księstwie śląskim doby nowożytnej, a także z obroną reformacyjnego dziedzictwa po wygaśnięciu dynastii Piastów w 1675 roku i przejściu śląska pod panowanie Prus w latach 1742-1763. Szczególny nacisk organizatorzy konferencji zamierzają położyć na następujące zagadnienia:

  • polityka religijna i mecenat kulturalny księcia Fryderyka II legnicko-brzeskiego, w tym sekularyzacja dóbr kościelnych, próba utworzenia uniwersytetu w Legnicy i powołanie do życia gimnazjum humanistycznego w Złotoryi; rola Kaspra Schwenckfelda, Walentego Krautwalda i Walentego Trotzendorfa;
  • polityka gospodarcza, religijna i mecenat kulturalny księcia Jerzego II brzeskiego, w tym rozpoczęcie procesu luterańskiej konfesjonalizacji (Formula concordiae Heidersdorfiensis), reforma oświaty, wspieranie budownictwa kościelnego i świeckiego;
  • luterańskie porządki kościelne dla Brzegu (1592) i Legnicy (1594) jako zamknięcie procesu kształtowania się doktrynalnych i organizacyjnych podstaw lokalnego Kościoła ewangelickiego;
  • sytuacja Kościoła ewangelickiego po przejściu na kalwinizm Jerzego Rudolfa i Jana Chrystiana (m.in. opór luterańskiego duchowieństwa - Brzeg, Lewin Brzeski); sformułowanie przez księcia Jana Chrystiana programu "idealnego księstwa chrześcijańskiego" (Das Briegische Bedencken);
  • księstwo legnicko-brzeskie w latach 1648-1675 jako religijny azyl dla uciskanych protestantów śląskich księstw dziedzicznych Korony Czeskiej, powstanie kościołów granicznych i ucieczkowych (Grenz- und Zufluchtskirchen); wizytacje religijne ostatnich Piastów;
  • kultura na luterańsko-kalwińskim dworze książąt legnicko-brzeskich w XVII wieku: historiografia, poezja, dramat, muzyka, sztuki plastyczne; kształtowanie się rytuału dworskiego, rola literatury okolicznościowej;
  • rola stanów księstwa legnicko-brzeskiego w walce o utrzymanie swobód wyznaniowych po 1675 roku; nowe zjawiska w życiu religijnym: oddziaływanie pietyzmu, ruch "modlących się dzieci";
  • odbudowa stanu posiadania Kościoła ewangelickiego po Konwencji Altransztadzkiej (Altranstädter Konvention) w 1707 roku: zwrot odebranych świątyń, powołanie do życia Akademii Rycerskiej w Legnicy, opartej na parytecie wyznaniowym;
  • dziedzictwo legnicko-brzeskiej reformacji a scentralizowany ewangelicki Kościół państwa pruskiego; wprowadzenie kościelnej Unii Pruskiej w Legnicy i Brzegu;
  • tradycje reformacyjne Legnicy i Brzegu w życiu religijnym polskich wspólnot chrześcijańskich po II wojnie światowej.

Kontakt:
dr Aleksandra Lipińska,
Zakład Historii Sztuki Renesansu i Reformacji Uniwersytetu Wrocławskiego,
ul. Szewska 36, 50-139 Wrocław,
e-mail: al_lipinska@poczta.onet.pl

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Prezes Polskiego Towarzystwa Badań Reformacji

Prof. dr habil Jan Harasimowicz