Uniwersytet WrocławskiInstytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego
konferencje  I archiwum konferencji 


studia historia sztuki stacjonarne, niestacjonarne, podyplomowe


Archiwum - Konferencje 2004

PIELGRZYMOWANIE I SZTUKA. Góra Świętej Anny i inne miejsca pielgrzymkowe na Śląsku

Konferencja
PIELGRZYMOWANIE I SZTUKA. Góra Świętej Anny i inne miejsca pielgrzymkowe na Śląsku

Góra Świętej Anny, 17-19.05.2004.

Góra Świętej Anny Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, Zakład Historii Sztuki Uniwersytetu Śląskiego i Muzeum Śląska Opolskiego przy współpracy z Klasztorem Franciszkanów na Górze Świętej Anny zorganizowały w dniach 17-19 maja 2004 r. międzynarodową konferencję poświęconą sztuce związanej ze śląskimi ośrodkami pielgrzymkowymi, ze szczególnym uwzględnieniem Góry Świętej Anny.

Góra Świętej Anny, jako główne miejsce pątnicze Górnego Śląska, a zarazem ośrodek o niezwykle istotnym znaczeniu dla identyfikacji narodowej mieszkańców Śląska, wzbudzała i wzbudza duże zainteresowanie badaczy różnych specjalności. Zarazem jednak sanktuarium to nie doczekało się dotąd pełnego opracowania swoich zabytków sztuki. Intencją organizatorów konferencji było stworzenie okazji do zaprezentowania możliwie licznych opracowań poświęconych różnym aspektom artystycznego dziedzictwa Góry Świętej Anny i jednocześnie ukazanie tegoż dziedzictwa na szerokim tle sztuki związanej z innymi ośrodkami pielgrzymkowymi na Śląsku.

Przedstawione zostały referaty poświęcone takim dziełom i zjawiskom, jak: śląskie rzeźby i obrazy kultowe, kościoły i kaplice pielgrzymkowe, założenia kalwaryjskie czy grafika dewocyjna związana z ośrodkami pątniczymi na Śląsku. Ta dominująca tematyka śląska znalazła uzupełnienie w postaci referatów prezentujących przykłady sztuki kultowej i dewocyjnej w Polsce, Czechach czy w Niemczech, z którymi to obszarami śląskie ośrodki religijne i artystyczne bywały powiązane rozlicznymi związkami. Osobne miejsce w programie konferencji zajęły referaty dotyczące historycznego, narodowego czy religijnego znaczenia Góry Świętej Anny, które pozwoliły zobaczyć artystyczne dziedzictwo tego ośrodka, stanowiące główną oś tematyczną obrad, na szerszym tle jego dziejów.


Plonem naukowego spotkania na Górze Świętej Anny będzie tom materiałów pokonferencyjnych, na który złożą się następujące artykuły:

Zbigniew Bania
Góra Świętej Anny - Jerozolima i Rzym Górnego Śląska

O. Adam Błachut
Zespół kościelno-klasztorny reformatów na Górze Świętej Anny w świetle ustawodawstwa zakonnego i budownictwa małopolskiej prowincji w XVII i XVIII wieku

Katarzyna Brzezina
Jezuicki kościół w Opawie a kult cudownego obrazu Matki Boskiej

Bogusław Czechowicz
Artystyczne refleksy śląskich pielgrzymek do Jerozolimy około 1500 roku

Bogusław Czechowicz
Zapomniane górnicze mikrosanktuarium. Nieznane projekty kaplic w Horni Udoli autorstwa Michaela Kleina.

Anna Sylwia Czyż
Kalwaria Żmudzka - zapomniana fundacja biskupa Jerzego Tyszkiewicza

Marek Derwich
Ślązacy na Łysej Górze. Z dziejów funkcjonowania świętokrzyskiego ośrodka pielgrzymkowego

Ulrich Fürst
Die Wallfahrtskirche auf dem Grünen Berg bei Saar (Zd'ár) - Heilserwartung und Baugestalt im Lichte der Einweihungsfestschrift von 1722

O. Jozafat R. Gohly
Treści ideowe figury św. Anny Samotrzeciej z Góry Świętej Anny

Jerzy Gorzelik
Sztuka sakralna w majoracie cerekwicko-żyrowskim i jej twórcy

Ks. Jan Górecki
Restrykcje dotykające pielgrzymów zdążąjących na Górę Świętej Anny, do Częstochowy i Piekar w czasie Kulturkampfu

Idis B. Hartmann
Pilger am Hedwigsgrab. Die Illustrationen des Hedwigs-Codex von 1353, die Bildtradition und die künstlerische Gestaltung des Hedwigskultes

Jowita Jagla
Droga nawracająca świat. Kilka słów o ikonografii Świętych Pielgrzymów w sztuce średniowiecznej Śląska, Polski, Czech i Niemiec

Ondrej Jakubec
Poutni mista, poutne a milostne obrazy a jejich místo v mecenatu a politice olomouckich biskupu 2. poloviny 16. stoleti

Grażyna Jurkowlaniec
Figury i obrazy kultowe w programach dekoracji śląskich sanktuariów

Mateusz Kapustka
Flexis genibus. Kaplica Świętych Schodów w Sośnicy i model jej pobożnych odwiedzin w relacji do rzymskiego pierwowzoru

Janusz St. Kębłowski
Cykle graficzne Albrechta Dürera i zagadnienie wczesnej grafiki dewocyjnej

Bogdan Kloch
Ślady kultu św. Anny na tle innych kultów religijnych w Rybniku i okolicach

Ks. Mieczysław Kogut
Ruch pielgrzymkowy i rozwój kultu Męki Pańskiej przy kaplicy Świętych Schodów w Sośnicy po roku 1945

Andrzej Kozieł
Kalwaria w Krzeszowie, opat Bernard Rosa i "Krzeszowski modlitewnik pasyjny" czyli o tym, jak wyglądała pierwsza "Nowa Jerozolima" na Śląsku

Artur Kwaśniewski
Geneza założenia kalwaryjskiego w Wambierzycach na Ziemi Kłodzkiej w świetle mitologii rodowej von Osterbergów

Joanna Lubos-Kozieł
Grota Lurdzka na Górze Świętej Anny na tle innych naśladownictw Groty Massabielle

Anna Mitkowska
Kalwaria na Górze Świętej Anny w polskiej sztuce ogrodowej

Georg Mitschke
Künstlerische Aktivitäten der Familie Mitschke in Schlesien

Ks. Karol Mozor
Miejsca pielgrzymkowe na Śląsku Cieszyńskim w obecnych granicach Rzeczypospolitej

Wanda Musialik
Międzywojenna prasa polska na Śląsku miejscem kształtowania tradycji świętoanieńskiej

Jaromír Olšovský
Johann Nitsche - zapomenutý sochař z Opavy

Ks. Henryk Olszar
Problem organizacji w diecezji katowickiej świątyń "zastępczych" dla kultu św. Anny po podziale Górnego Śląska w 1922r.

Jana Otmarova
Barocke Ambitusanlagen in Böhmen und Mähren und ihre typusbildende Bedeutung in der mitteleuropäischen Architekturgeschichte

Kazimierz Ożóg
Pomniki Jana Pawła II w miejscach pątniczych

Martin Pavlíček
Altötting v Olomouci. Nerealizovaný projekt poutního jezuitského kostela Panny Marie v Olomouci

Klaudia Polok
Legendowa topografia Góry Świętej Anny i okolic (krzyże i kapliczki)

Mariusz Pucia
Śpiewy kalwaryjskie zachowane w żywej tradycji na Górze Świętej Anny

Marie Schenková
Podíl slezské sochařské rodiny Kutzerů na výzdobě slezských poutních míst

Marie Schenková
Devoční grafika a obrázky svatých ve sbírkách Slezského zemského muzea v Opavě

Milan Togner
Moravský malíř Antonín Martin Lublinský - rodák z Lešnice pod horou sv. Anny

Grzegorz Wojturski
"Domy Mądrości na wyniosłościach położone". O kaplicach św. Anny na Śląsku i w Hrabstwie Kłodzkim

Urszula Zajączkowska
Zabytki związane z Górą Świętej Anny w zbiorach Muzeum Śląska Opolskiego