Uniwersytet WrocławskiInstytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego
konferencje  I archiwum konferencji 


studia historia sztuki stacjonarne, niestacjonarne, podyplomowe


Archiwum - Konferencje 2001

WILLMANN I INNI. MALARSTWO, RYSUNEK I GRAFIKA NA ŚLĄSKU I W KRAJACH OŚCIENNYCH W XVII I XVIII WIEKU

Międzynarodowa konferencja naukowa
WILLMANN I INNI. MALARSTWO, RYSUNEK I GRAFIKA NA ŚLĄSKU I W KRAJACH OŚCIENNYCH W XVII I XVIII WIEKU

Wrocław - Legnica, 24-26 maja 2001


o konferencji

W dniach od 29 listopada do 1 grudnia 2001 roku odbyła się we Wrocławiu międzynarodowa konferencja naukowa pod tytułem Willmann i inni. Malarstwo, rysunek i grafika na Śląsku i w krajach ościennych w XVII i XVIII wieku, zorganizowana przez Oddział Wrocławski Stowarzyszenia Historyków Sztuki oraz Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego (kierownik konferencji: dr Andrzej Kozieł). Sympozjum to połączone było z uroczystym otwarciem w salach wrocławskiego Muzeum Narodowego wystawy zatytułowanej Willmann - rysunki. Warsztat barokowego artysty (komisarz wystawy: dr Beata Lejman). Pokłosiem naukowej konferencji jest tom zawierający trzydzieści pięć artykułów historyków sztuki, muzealników i konserwatorów z Polski, Czech, Niemiec i Węgier. Jej celem była prezentacja wyników najnowszych badań dotyczących nie tylko dorobku najwybitniejszego śląskiego artysty epoki nowożytnej, Michaela Willmanna, lecz także poświęconych twórczości owych "innych" - licznych, często zapomnianych, malarzy, rysowników i grafików, którzy działali na Śląsku w czasach baroku. To swoisty paradoks, że okres największego rozkwitu sztuk obrazowych na Śląsku, kiedy tworzyli tutaj tacy znakomici artyści, jak Michael Willmann, Karl Dankwart, Michael Rottmayr von Rosenbrunn, Georg Neunhertz czy Franz Anton Sebastini, jest wciąż jednym z najmniej znanych rozdziałów w dziejach nowożytnej sztuki tego regionu. Nigdy dotąd nie był on tematem naukowej konferencji, nigdy też nie stał się przedmiotem odrębnego naukowego opracowania. Intencją organizatorów wrocławskiej konferencji jest, by zebrane w niniejszym tomie artykuły stały się pierwszym krokiem na drodze do wypełnienia tej luki.

materiały konferencji

Willmann i inni. Malarstwo, rysunek i grafika na Śląsku i w krajach ościennych w XVII i XVIII wieku
Red. A. Kozieł, B. Lejman

WROCŁAW (VIA NOVA) 2002
ISBN 83-886-49-51-5


Willmann i inni. 
       Malarstwo, rysunek i grafika na Śląsku i w krajach ościennych w 
       XVII i XVIII wieku; okładka książki


Spis treści

PRZEDMOWA

Bożena Steinborn
SŁOWO WSTĘPNE

I. WILLMANN

Rüdiger Klessmann
MICHAEL WILLMANN UND JOACHIM VON SANDRART - BEMERKUNGEN ZU EINEM DIALOG

Pavel Preiss
PERAGIT TRANQUILLA POTESTAS. ORFEUS V PODANI MICHAELA WILLMANNA A JEHO OHLAS V DILE VACLAVA VAVRINCE REINERA
Peragit tranquilla potestas. Orfeusz Michaela Willmanna i jego oddźwięk w twórczości Václava Vav(ince Reinera

Lubomir Slavicek
MICHAEL WILLMANN A FRANZ XAVER WAGENSCHÖN. NAPODOBA, KOPIE A PARAFRAZE V UMENI 17. A 18. STOLETI
Michael Willmann i Franz Xaver Wagenschön - naśladownictwo, kopia i parafraza w sztuce XVII i XVIII wieku

Terez Gerszi
ZWEI NEUENTDECKTE ZEICHNUNGEN VON MICHAEL WILLMANN
Dwa nowo odkryte rysunki Michaela Willmanna

Hans-Martin Kaulbach
EINIGE FRAGEN ZUR GESCHICHTE DER ZEICHNUNGEN MICHAEL WILLMANNS FÜR DAS GRÜSSAUER PASSIONSBUCH
Pytania dotyczące historii rysunków Michaela Willmanna do Krzeszowskiego modlitewnika pasyjnego

Marcin Nyga
CYKL OBRAZÓW MĘCZEŃSTWA APOSTOŁÓW MICHAELA WILLMANNA A AFORYZMY ANGELUSA SILESIUSA - PRZYCZYNEK DO ANALIZY IKONOLOGICZNEJ LUBIĄSKIEGO DZIEŁA

Anna Dorota Potocka
TECHNIKA I TECHNOLOGIA WYKONANIA CYKLU OBRAZÓW MĘCZEŃSTWA APOSTOŁÓW MICHAELA WILLMANNA NA PRZYKŁADZIE KONSERWACJI MĘCZEŃSTWA ŚW. PAWŁA I MĘCZEŃSTWA ŚW. PIOTRA W KOŚCIELE PW. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI W WARSZAWIE

Henryk Dziurla
MONUMENTALNE MALARSTWO WILLMANNA I JEGO KOMPLEMENTARNOŚĆ Z ARCHITEKTURĄ KOŚCIOŁA ŚW. JÓZEFA W KRZESZOWIE

Monika Frankowska-Makała
TREŚCI IDEOWE FRESKÓW MICHAELA WILLMANNA W KOŚCIELE ŚW. JÓZEFA W KRZESZOWIE

Romuald Kaczmarek, Jacek Witkowski
DEKORACJA MALARSKA KAPLICY KSIĄŻĘCEJ W LUBIĄŻU. NAJWCZEŚNIEJSZE PRACE FRESKOWE WILLMANNA

Andrzej Kozieł
WIELKIE PRZESIĘBIORSTWO CZY MAŁA RODZINNA FIRMA? KILKA HIPOTEZ NA TEMAT WARSZTATU MICHAELA WILLMANNA

II. INNI

Lubomir Konecny
CASNE DO BAROKA: BACCIO DEL BIANCO V PRAZE
Wcześnie do baroku: Baccio del Bianco w Pradze

Jan Harasimowicz
PROBLEM "PRAWA NATURY" W MALARSTWIE CZASÓW WOJNY TRZYDZIESTOLETNIEJ

Piotr Oszczanowski
MIĘDZY WALTHEREM A WILLMANNEM. MALARSTWO WROCŁAWIA 1 POŁOWY XVII WIEKU

Romuald Kaczmarek
ŚLĄSKI MALARZ ODWIEDZA RUBENSA. ITINERARIUM JOHANNA LICHTENSTEINA, MALARZA Z KĄTÓW

Milan Togner
KRESLIRSKE DILO ANTONINA MARTINA LUBLINSKEHO (1636-1690)
Rysunkowa twórczość Antonína Martina Lublinskiego (1636-1690)

Petra Zelenkova
UNIVERSITNI THESE PODLE ANTONINA MARTINA LUBLINSKEHO (1636-1690)
Uniwersyteckie tezy według Antonína Martina Lublinskiego (1636-1690)

Mariusz Karpowicz
KAROL DANKWART, MALARZ ZNANY I NIEZNANY
Karl Dankwart known and unknown

Anna Ptak
STAN BADAŃ NAD ŻYCIEM I TWÓRCZOŚCIĄ KARLA DANKWARTA (CAROLUSA TANCQUARDA)

Ryszard Hołownia
UDZIAŁ MALARZY W KSZTAŁTOWANIU ARCHITEKTURY I RZEŹBY NA ŚLĄSKU W OKRESIE DOJRZAŁEGO BAROKU

Ks. Stanisław Szupieńko
MISTYKA OBLUBIEŃCZA W PROGRAMIE DEKORACJI MALARSKIEJ KOŚCIOŁA POEWANGELICKIEGO W KOŚCIELCU KOŁO LEGNICY

Bogusław Czechowicz
PROBLEM POCZĄTKÓW ŚLĄSKIEGO PEJZAŻU W NOWOŻYTNYM MALARSTWIE REGIONU

Dominik Petruk
DIE IKONOGRAPHIE DER DORSALRELIEFS DES CHORGESTÜHLS IN DER KLOSTERKIRCHE ZU HEINRICHAU (HENRYKÓW)
Ikonografia reliefów zaplecków stall w kościele klasztornym w Henrykowie

Adam Organisty
SEN JAKUBA - MALOWANY I RZEŹBIONY. GRAFICZNE I MALARSKIE WZORY DEKORACJI AMBONY W KOŚCIELE POCYSTERSKIM W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM

Martin Pavlicek
NEZNAME DILO JANA KRYSTOFA LISKY
Nieznane dzieło Jana Krzysztofa Liszki

Jakub Sito
GEORG WILHELM NEUNHERTZ W RZECZYPOSPOLITEJ

Małgorzata Gniazdowska
LEGENDA O KRZYŻU ŚWIĘTYM W BAROKOWYM MALARSTWIE FRESKOWYM NA ŚLĄSKU. WYMOWA IDEOWA MALOWIDEŁ

Małgorzata Wyrzykowska
KILKA UWAG O DZIAŁALNOŚCI MALARZY NAPŁYWAJĄCYCH Z AUSTRII NA ŚLĄSK PO WOJNIE TRZYDZIESTOLETNIEJ I ODDZIAŁYWANIU SZTUKI AUSTRIACKIEJ NA MALARSTWO ŚLĄSKIE W DOBIE BAROKU

Marie Schenkova
K VZAJEMNYCH VZTAHUM MEZI PRUSKYM A RAKOUSKYM SLEZSKEM V OBLASTI VYTVARNEHO UMENI V 18. STOLETI
W stronę wzajemnych relacji między pruskim i austriackim Śląskiem w dziedzinie sztuk pięknych w XVIII wieku

Jerzy Gorzelik
FRANZ ANTON SEBASTINI - ZBIOROWY BOHATER SZTUKI GÓRNOŚLĄSKIEJ

Henryk Gliński
KOMPUTEROWA WIZUALIZACJA MALOWIDEŁ W KOŚCIELE PW. PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO W BRZEGU

Antonina Żaba
FRESK W PREZBITERIUM KOŚCIOŁA PW. PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO W BRZEGU

Antonina Żaba
KWADRATURY W KOŚCIOŁACH POJEZUICKICH NA ŚLĄSKU. PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE GEOMETRYCZNE

Adam Organisty
RECEPCJA ŚLĄSKIEGO MALARSTWA BAROKOWEGO W TWÓRCZOŚCI JOSEPHA LANGERA (1865-1918)


Dystrybucja

AGENCJA WYDAWNICZA a linea
ul. Gwiaździsta 61
53-412 Wrocław
tel./ fax (071) 3382440
www.alinea.pop.pl
email: alinea@alinea.pop.pl

Punkty sprzedaży:

ul. Krupnicza 12
50-310 Wrocław
tel. (071) 7342 12 12

ul. Romana Dmowskiego 15
50-110 Wrocław
tel. (071) 7352 25 34

ul. Krakowska 30
50-320 Wrocław
tel. (071) 7246 32 72