Uniwersytet WrocławskiInstytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego
konferencje  I archiwum konferencji 


studia historia sztuki stacjonarne, niestacjonarne, podyplomowe


Archiwum - Konferencje 2001

NIDERLANDYZM NA ŚLĄSKU I W KRAJACH OŚCIENNYCH

Międzynarodowa konferencja naukowa
NIDERLANDYZM NA ŚLĄSKU I W KRAJACH OŚCIENNYCH

Wrocław - Legnica, 24-26 maja 2001

Organizatorzy: Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, Katedra Filologii Niderlandzkiej Uniwersytetu Wrocławskiego
Kontakt: tel. (071) 375 25 10, mail pioszcz@uni.wroc.pl

O konferencji

Międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona była tematyce związków kulturowych między Niderlandami a Śląskiem i krajami ościennymi, ze szczególnym uwzględnieniem relacji artystycznych. O wyborze takiego tematu zadecydował z jednej strony fakt odczuwalnego niedosytu badań nad tym zagadnieniem, z drugiej zaś strony ważność nurtu "niderlandzkiego" w kulturze artystycznej Europy Środkowo-Wschodniej. Na wyjątkową uwagę zasługiwał w tym kontekście właśnie Śląsk, który z racji swojego położenia geograficznego stał się obszarem, gdzie inspiracje te były wyraźne i współtworzyły, zwłaszcza w dobie nowożytnej, tożsamość kulturową całej prowincji. Dodatkową inspiracją dla projektu było ciągle wzrastające zainteresowanie rolą Niderlandów w kulturze Europy Środkowo-Wschodniej, które stopniowo zaczyna się przekładać na szereg nowych programów badawczych i wystawienniczych. Celem konferencji była prezentacja dotychczasowej działalności badawczej prowadzonej przez europejskie ośrodki naukowe. Wiodącym tematem były zagadnienia związane ze zjawiskami artystycznymi mającymi swoje źródło w Niderlandach. Ta problematyka została poszerzona o zagadnienia związków zachodzących na płaszczyźnie literatury, muzyki, polityki i gospodarki, a także tych obecnych na obszarze religii. Jako dodatkowy element towarzyszący obradom zorganizowana została wystawa ukazująca przykłady recepcji sztuki niderlandzkiej w dziełach śląskich oraz dwie wystawy samej sztuki niderlandzkiej ze śląskich zbiorów. Całe przedsięwzięcie było efektem wzrostu zainteresowania przeszłością i spuścizną kulturową Wrocławia i regionu dolnośląskiego. Impreza ta miała w zamierzeniu wypełnić dużą lukę w wiedzy na temat międzynarodowych związków stolicy Dolnego Śląska w historii. Konferencja ukazująca niderlandzkie korzenie dawnej kultury Wrocławia, przedstawiająca często pomijany wątek historii miasta, stała się szczególnie cenna wobec dość szerokiej znajomości niemieckiej spuścizny regionu.
W przedsięwzięciu bezpośrednio uczestniczyło ok. 250 osób - pracowników naukowych oraz słuchaczy z Polski i zagranicy (Holandia, Belgia, Niemcy, Czechy, USA). Całość przedsięwzięcia, łączącego w sobie konferencję oraz wystawy, adresowana była przede wszystkim do społeczeństwa Wrocławia i Śląska, które - dzięki prezentacji w mediach - mogło w nim w pełni uczestniczyć. Plonem konferencji stanie się publikacja, która wydana zostanie w 2003 r. przez Wydawnictwo Uniwersyteckie we Wrocławiu. Na jej zawartość złożą się 34 artykuły wygłoszone podczas konferencji.

Materiały konferencji

Niderlandyzm na Śląsku i w krajach ościennych.
Historia Sztuki XVII.
Pod red. Mateusza Kapustki, Andrzeja Kozieła i Piotra Oszczanowskiego.

Materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Instytut Historii Sztuki i Katedrę Filologii Niderlandzkiej Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław - Legnica, 24-26 maja 2001.

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Wrocław 2003, wydanie 1.
Ilość stron: 460 s.
Wymiar: 210 x 300 mm
Okładka twarda, ilustracje
EAN: 9788322923634
ISBN: 83-229-2363-5
ISSN: 0860-4746


Niderlandyzm na Śląsku i w krajach ościennych; okładka książki


Spis treści:

Prof. dr hab. Jan Wrabec (Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Wrocławski)
Prof. dr hab. Stefan Kiedroń (Katedra Filologii Niderlandzkiej, Uniwersytet Wrocławski)
Wstęp

Prof. dr Ludo Beheyd (Université catholique de Louvain)
The Cultural Identity of the Low Lands

Prof. dr Jonathan Israel (University of Princeton)
The Dutch Republic and the Silesian Revolt against the Habsburgs (1618-1625)

Prof. dr hab. Janusz St. Kębłowski (Universität Tübingen)
Zagadnienie wartości tzw. nurtu niderlandzkiego w rzeźbie śląskiej XVI i XVII wieku. Zarys problematyki

Prof. dr hab. Mariusz Karpowicz (Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Warszawski)
Chronologia i geografia niderlandyzmu w rzeźbie polskiej 1 połowy XVII wieku

Dr Bożena Steinborn (Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa)
O pomocniczej roli rycin niderlandzkich

Dr Bożena Steinborn, Dr Piotr Oszczanowski
Aneks. Spis rycin użytych w obrazach śląskich od XVI do połowy XVII wieku

Prof. dr hab. Zygmunt Waźbiński (Katedra Historii Sztuki i Kultury, Uniwersytet w Toruniu)
Adrian de Vries i jego śląski mecenas: sztuka jako narzędzie propagandy wiary w okresie kontrreformacji

Prof. dr hab. Stefan Kiedroń (Katedra Filologii Niderlandzkiej, Uniwersytet Wrocławski)
Silesians at North-Netherlandic Universities in the 17th Century

Prof. dr hab. Jan Harasimowicz (Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Wrocławski)
Nicolaus Goldmann Vratislaviensis Silesius - lejdejski matematyk i teoretyk architektury XVII wieku

Mgr Mateusz Kapustka (Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Wrocławski)
Pytanie o "dwa niderlandyzmy" w śląskim malarstwie tablicowym 2 połowy XV w.

Dr Bogusław Czechowicz (Muzeum Narodowe, Wrocław)
Flandria czy Śląsk? Kontrowersje wokół artystycznej i ideowej genezy nagrobka biskupa Piotra Nowaka (+ 1456) we Wrocławiu

Mgr Waldemar Mościcki (Bonn)
Die niederländische Kunstregion als Inspirationsquelle für die mittelalterliche Architektur in Mittelosteuropa am Beispiel des Frauenburger Domes und seiner Folgebauten

Dr Jakub Kostowski (Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Wrocławski)
Ideowe echa husyckiej rewolty w malarstwie niderlandzkim XV i początków XVI wieku

Mgr Aleksandra Bek (Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Wrocławski)
Rola wzorników niderlandzkich w rzeźbie renesansowej środowiska legnickiego

Mgr Aleksandra Lipińska (Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Wrocławski)
Południowoniderlandzkie ołtarze alabastrowe 1550-1560 w zbiorach europejskich

Dr Waldemar Deluga (Katedra Historii Sztuki, Uniwersytet Gdański)
Orientalizujące portrety Aegidiusa Sadelera

Dr Piotr Oszczanowski (Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Wrocławski)
Wrocławskie epitafium Uthmannów - rzecz o "niderlandyzmie wyuczonym"

Dr Milan Svoboda (Katedra Dejopisu, Technická Univerzita Liberec)
Geschichte der freiherrlichen Familie von Redern in der Konzeption des Mausoleums Meisters Gerhard Hendrik von Amsterdam (Friedland 1605-1610)

Mgr Ryszard Szmydki (Louvain)
Śląski epizod Antona van Obberghena

Mgr Katarzyna Kluzowicz (Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Wrocławski)
Niderlandzkie wzorce nowożytnej ikonografii maryjnej Śląska

Dr Renata Sulewska (Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Warszawski)
Niderlandyzm w snycerstwie północnej Polski w czasach Zygmunta III

Dr Jacek Tylicki (Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa, Uniwersytet w Toruniu)
Echa niderlandzkie w rysunkach niektórych nowożytnych artystów gdańskich i elbląskich

Mgr Maria Glińska (Szczecin)
Wpływy niderlandzkie w sztuce Pomorza Zachodniego w czasach nowożytnych

Dr Marcin Wisłocki (Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Wrocławski)
Epitafia w Vilmnitz i Semlow jako przykłady recepcji niderlandyzmu w rzeźbie pomorskiej około 1600 roku

Mgr Kevin E. Kandt (Gdańsk)
Netherlandish Artists in 17th Century Danzig: New Evidence from Archival Sources

Dr Beata Purc-Stępniak (Instytut Historyczny, Uniwersytet Gdański)
Śmiejący się Demokryt i płaczący Heraklit. Dwa obrazy ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk

Dr Andrzej Kozieł (Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Wrocławski)
Sztuka i promocja sztuki. O funkcji akwafort Michaela Willmanna

Dr Agnieszka Seidel-Grzesińska (Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Wrocławski)
Niderlandzkie wzory w protestanckim malarstwie śląskim. Ostatnia Wieczerza z warsztatu Piotra Pawła Rubensa

Dr Beata Lejman (Muzeum Narodowe, Wrocław)
Nokturn w twórczości Philippa Christiana Bentuma

Dr Rafał Eysymontt (Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Wrocławski),
współpraca dr Wojciech Mrozowicz (Instytut Historii, Uniwersytet Wrocławski)
Fortyfikacje holenderskie, czy francuskie. O największym wrocławskim dziele urbanistycznym

Dr Wilken Engelbrecht (Univerzita Palackeho, Olomouc)
150 years of netherlandism in the Czech Republic

Dr Joanna Lubos-Kozieł (Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Wrocławski)
Dzieła malarzy belgijskich i holenderskich na wrocławskich wystawach sztuki w XIX w.

Dr Michał Ambroż (Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Wrocławski)
Kopie mistrzów niderlandzkich na wystawach wrocławskich w pierwszej połowie XIX wieku

Dr Bożena Grzegorczyk (Archiwum Budowlane, Wrocław)
Wzorce amsterdamskie w budownictwie socjalnym Wrocławia 1919-1939

Dr Irma Kozina (Katedra Historii Sztuki, Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Niderlandyzm we współczesnej architekturze na Górnym Śląsku